Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Интерактивни методи на обучение в училищата

15 начина да привлечете вниманието на учениците си

Обучението в училищата трябва да включва предварително изготвен план с помощта, на който развитието и представянето на учениците да бъде подпомогнато.

Приблизително време за четене: 9m 15s

Какво е интерактивен метод на преподаване?

Интерактивното преподаване е начин на преподаване, при който учителите активно включват учениците в учебния процес чрез редовно взаимодействие между учител и ученик, взаимодействие между ученик и ученик, използване на аудио-визуални материали и практически демонстрации. Учениците постоянно се насърчават да бъдат активни участници.

Учениците учат чрез участието си в постигането на знания, като събират информация и я обработват, като решават проблеми и формулират това, което са открили. Всяка дейност по-долу предоставя на учениците възможности да задълбочат обучението си чрез прилагане на понятия и формулиране на нови знания, а много от тези дейности също така осигуряват на преподавателя обратна връзка за обучението на учениците.

Станете по- добът преподавател с нашето обучение: Обучение за обучители

Всяка учебна цел трябва да включва структуриран, но гъвкав процес за напредък.

Интерактивните методи на обучение включват множество цели под един покрив. В тях е заложен един основен принцип: без практическо приложение, учениците често не успяват да разберат напълно учебния материал.

Как да приложите интерактивните методи на обучение?

Учениците често губят интерес по време на час, но интерактивните методи на обучение създават атмосфера на внимание и желание за участие. Затова, направете уроците си интересни, вълнуващи и забавни. Разказването не е преподаване и слушането не е разбиране.

Върху какво да се фокусирате?

• Окуражавайте участието на учениците.

• Използвайте въпроси, които стимулират отговор, дискусия и практически опит.

• Използвайте средства за привличане на вниманието.

• Създайте екипна среда.

• Включете себе си и учениците си.

15 интерактивни метода на обучение, които можете да използвате по време на час

1. Брейнсторминг

Брейнстормингът е вид интерактивен метод на обучение, който обикновено се изпълнява в групи. Процесът е подходящ за генериране на креативни мисли и идеи. Помага на учениците да се сплотят и сработят.

2. „Мисли, раздели и сподели“

Задайте въпрос и разделете учениците на групи. Дайте им достатъчно време да помислят и да стигнат до някакво заключение. Помолете всеки ученик да обясни заключението от негова гледна точка. Помолете някой от съучениците му да оцени казаното от него на база на това дали е успял да научи нещо ново. Приложете различни вариации на процеса.

3. Неформална дискусия

При този интерактивен метод на преподаване учениците са разделени на групи, като всяка група трябва да обсъди една-единствена тема. Във всяка група, всеки ученик трябва да допринесе със собствена мисъл или идея. Окуражавайте разговорите и колаборативното отношение между участниците в една група.

4. Обсъждане на реален проблем

Този метод на обучение включва формат, подобен на този с примерите от реалния живот (case studies), но процесът не е толкова строг. Фокусът е върху това как учениците да се научат да разрешават реални проблеми, които включват реални хора. За целта, можете да направите следното:

1. Разделете децата на малки групи.

2. Опишете им с детайли реален проблем.

3. Дайте им време, през което да измислят работещо решение.

5. Въпроси и отговори

В началото на всеки нов урок, но преди да започнете със същинското преподаване, поискайте от учениците да запишат 3-5 въпроса върху индексни карти. Съберете картите и отговорете на въпросите.

6. Бележки с въпроси при стартиране и край на учебния час

Входните и изходните бележки са кратки задачи, които осигуряват на преподавателите бърза диагностика на учениците. Тези упражнения могат да се събират на картички с размери 3 x 5", малки листчета хартия или онлайн чрез анкета или система за управление на обучението (LMS).

 Входните бележки фокусират вниманието на учениците върху темата за деня или изискват от тях да си припомнят основни знания, свързани с урока за деня: например: "Въз основа на прочетеното в днешния урок, какво е разбирането ви за ХХХХХХХ?"

 Изходните въпроси събират обратна информация за разбирането на учениците в края на урока и дават възможност на учениците да обмислят наученото. Те могат да бъдат полезни, за да подтикнат ученика да започне да синтезира и интегрира информацията, получена по време на урока. Например, подкана за най-много неясни моменти  в урока: "Кой беше най-трудния момент в днешния урок?" или "Какви въпроси все още имате относно днешната лекция?".

Предимствата на входните и изходните бележки включват: участие на всеки ученик, подтикване на учениците да се съсредоточат върху ключови понятия и идеи, висока възвръщаемост на  вложеното време, важна обратна връзка за преподавателя, която може да бъде полезна за насочване на решенията за преподаване (например темпото на курса, бързо изясняване на малки недоразумения, идентифициране на интересите и въпросите на учениците).

7. Упражнение за свободно писане/минутна работа/въпрос на деня

Това са дейности, които подтикват учениците да напишат отговор на отворен въпрос и могат да се извършват по всяко време на урока. Дейностите за писане обикновено са с продължителност 1-2 минути и могат да се фокусират върху ключови въпроси и идеи или да изискват от учениците да правят прогнози или предположения. Тези дейности дават възможност на учениците да организират собствените си мисли или могат да бъдат събрани от учителя, за да се получи обратна връзка от учениците. Предимствата включват развиване на способностите на учениците да мислят цялостно и критично и подобряване на уменията им за писане.

8. Ледоразбивачи

Ледоразбивачите са дейности с малък разход на средства, които карат учениците да взаимодействат и да разговарят помежду си и насърчават последващи взаимодействия в класната стая. Те могат да бъдат полезни в началото на годината: например да помолите студентите да се представят един на друг и какво биха искали да научат. Предимствата на ледоразбивачите включват: участие на всеки ученик, създаване на чувство за общност и фокусиране на вниманието на учениците върху материала, който ще бъде разгледан през учебния час.

9. Работа по двойки

Този вид дейност първо иска от учениците да обмислят самостоятелно даден въпрос, след което им дава възможност да го обсъдят по двойки, а накрая и заедно с целия клас. Успехът на тези дейности зависи от естеството на поставените въпроси. Тази дейност работи идеално с въпроси, които насърчават по-задълбочено мислене, решаване на проблеми и/или критичен анализ. Груповите дискусии са от решаващо значение, тъй като те позволяват на учениците да изразят мисловните си процеси.

Процедурата е следната:

Поставете въпрос, обикновено като го напишете на дъската или го прожектирате.

Накарайте учениците да обмислят въпроса самостоятелно (1 - 2 мин.).

След това дайте възможност на учениците да сформират групи от по 2 - 3 души.

След това накарайте учениците да обсъдят въпроса с партньора си и да споделят своите идеи и/или противоположни мнения (3 мин.).

Прегрупирайте се отново като цял клас и поискайте отговори от някои или от всички двойки (3 мин.).

Предимствата на споделянето по двойки включват ангажирането на всички ученици в класа (особено възможността да се даде гласност на по-тихите ученици, които може да имат затруднения да споделят в по-голяма група), бърза обратна връзка за преподавателя (напр. разкриване на погрешни схващания на учениците), насърчаване и подкрепа за по-високите нива на мислене на учениците.

10. Казуси и решаване на проблеми

Какво са казусите? Казусите са сценарии, които прилагат концепциите, изучавани в клас, към ситуация от "реалния живот". Обикновено те се представят под формата на разказ и често включват решаване на проблеми, връзки с прочетени в урока текстове или изходни материали и обсъждания от групи ученици или от целия клас. Обикновено казусите са най-ефективни, ако се представят последователно, така че учениците да получават допълнителна информация в хода на развитието на казуса и да могат да продължат да анализират или критикуват ситуацията/проблема.

Насочващите въпроси водят учениците през дейността. Въпросите трябва да бъдат разработени така, че да развиват критичното мислене на учениците, като изискват от тях да разграничават фактите от предположенията и да анализират критично както процеса, който предприемат при решаването на казуса, така и самото решение. Примерните въпроси включват:

Каква е ситуацията? Какви въпроси имате?

Какъв(и) проблем(и) трябва да бъде(ат) решен(и)? Какви са някои стратегии за решение? Оценете плюсовете/минутите и основните предположения на тези стратегии.

Каква информация ви е необходима? Къде/как бихте могли да я намерите?

Какви критерии ще използвате, за да оцените решението си?

Съществуват много колекции от казуси, които са публично достъпни в различни дисциплини.

Разрешаване на проблеми - учене чрез разрешаване на проблеми

Дейностите за базирано на проблеми учене са подобни на казусите, но обикновено се фокусират върху конкретни количествени проблеми. В някои случаи проблемите са предназначени да въведат материала, както и да предоставят на учениците възможност за по-задълбочено учене.

Предимствата на проблемно базираните учебни дейности и казусите включват развиване на уменията на учениците за решаване на проблеми и вземане на решения, развиване на уменията на учениците за критично мислене, насърчаване на критичното осмисляне и даване на възможност за оценяване на двусмислеността в ситуациите.

11. Дебати

Участието в дебати и аргументация подобрява концептуалните разбирания на учениците и усъвършенства способностите им за разсъждение. Организирайте дебат, като използвате спорно разделение в материалите за деня. Дайте на отборите време да се подготвят, а след това ги поставете в спор с отбор, фокусиран върху представянето на противоположна гледна точка. Предимствата включват практика в използването на езика на дисциплината и изработването на аргументи, основани на доказателства, в техните аргументи.

12. Интервю или ролева игра

Членовете на класа влизат в ролята или гледната точка на исторически личности, автори или други персонажи и трябва да взаимодействат от тяхна гледна точка. Разделете ролевата игра на конкретни задачи, за да поддържате организацията на учениците и да ги структурирате така, че да бъде разгледано съдържанието, което искате да покриете. Подготвителната работа може да бъде възложена за извънкласна работа, така че ясното съобщаване на очакванията ви е от съществено значение. Предимствата включват мотивация за решаване на проблем или разрешаване на конфликт за героя, предоставяне на нова перспектива, чрез която учениците могат да проучат или разберат даден проблем, и развитие на умения, като писане, лидерство, координация, сътрудничество и проучване.

13. Интерактивни демонстрации

Интерактивните демонстрации могат да се използват в учебния процес, за да се демонстрира прилагането на дадена концепция, умение или да се пресъздаде даден процес. Упражнението не трябва да бъде пасивно; трябва да планирате и структурирате демонстрацията си така, че да включите възможности за размисъл и анализ на процеса от страна на студентите.

Представете целта и описанието на демонстрацията.

Накарайте учениците да помислят по двойки и да споделят (вж. по-горе), за да обсъдят какво предвиждат, че може да се случи, или да анализират наличната ситуация ("преддемонстрационно" състояние или ситуация).

Проведете демонстрацията.

Учениците обсъждат и анализират резултата (по двойки/в малки групи или като цял клас) въз основа на първоначалните си прогнози/интерпретации.

Предимствата на интерактивните демонстрации включват нови визуализации на материала и възможност учениците да проверят собственото си разбиране, като попитат дали могат да предвидят резултата от демонстрацията. Те също така са място за предоставяне на приложения на идеи или концепции.

14. Пъзел като колективно упражнение за активно учене

Пъзелът е колективно упражнение за активно учене, при което учениците са групирани в екипи, за да решат проблем или да анализират четиво. Те могат да се изпълняват по един от двата начина - или всеки екип работи по изпълнението на различна част от задачата и след това предоставя знанията си на класа като цяло, или във всяка група един ученик е натоварен с част от задачата (пъзелът идва от обединяването на различните идеи в края на дейността, за да се получи решение на проблема). При пъзела дейността трябва да бъде разделена на няколко равни части, всяка от които е необходима за решаването на проблема или за отговора на въпроса. Примерните дейности включват провеждане на експерименти, малки изследователски проекти, анализ и сравняване на набори от данни и работа с професионална литература.

Предимствата на пъзела включват възможността за изследване на съществени проблеми или четива, ангажираността на всички ученици с материала и в процеса на съвместна работа, учене един от друг, споделяне и критичен анализ на разнообразни идеи.

Видове интерактивни методи на обучение в онлайн обучението

Ето няколко примера за различни видове интерактивни методи на обучение, които се използват в онлайн обучението:

 1. Въпроси и отговори - Това е един от най-често използваните методи за интерактивно обучение, при който учителите могат да задават въпроси на учениците, които те отговарят чрез писмено съобщение, чат или гласова комуникация. Подвидовете могат да варират от прости въпроси-отговори до по-сложни, като тестове, пъзели или кросворди.

 2. Форуми и дискусии - Тези методи на обучение предоставят на учениците възможността да обсъждат теми или проблеми, свързани с курса. Това може да стане чрез предоставяне на структурирана тема за дискусия, където учениците могат да се запознаят с мненията на другите и да си споделят мненията си. Форумите могат да бъдат организирани и могат да включват дебати, където учениците да представят и защитават своите мнения.

 3. Игри - Игрите са един от най-забавните начини за интерактивно обучение. Те могат да бъдат проектирани така, че да подобрят разбирането на концепции, да представят примери или да помогнат на учениците да тестват знанията си. Подвидовете могат да варират от прости игри като карти или кросворди до по-сложни стратегически игри или симулации.

 4. Симулации - Това е метод за обучение, който имитира реални ситуации или процеси и предоставя възможност на учениците да опитат различни подходи и да видят как те влияят на резултатите. Симулациите могат да бъдат изградени върху компютърна програма или могат да бъдат физически играчки.

 5. Задачи и проекти - Тези методи за обучение изискват от учениците да решават проблеми, да представят проекти или да изготвят доклади, като допълнителната информация към урока или курса. Това може да бъде ефективен начин за изграждане на умения и приложение на теоретичните знания в практически ситуации.

 1. Видео и аудио материали - Тези методи на обучение могат да бъдат използвани за представяне на информация или концепции. Могат да включват видео лекции, подкастове, аудио книги и други. Това е добър начин за визуално обогатяване на уроците и предоставяне на допълнителна информация.

 2. Виртуални екскурзии - Този метод на обучение позволява на учениците да посетят виртуално различни места и да изследват техните култури, истории и атмосфера. Това може да включва виртуални музеи, галерии, забележителности, градове и др.

 3. Работа в групи - Това е метод на обучение, който предоставя възможност на учениците да работят заедно за решаване на проблеми и постигане на общи цели. Този метод може да се използва в различни форми, като онлайн дискусии, сътрудничество върху проекти, игри, където учениците са разделени в отбори и други.

Всеки от тези методи на обучение може да бъде използван за подобряване на интерактивността на онлайн обучението. Комбинирането на няколко метода може да доведе до по-ефективно и забавно обучение за учениците.

Можете да прочетете повече за Интерактивността в електронното обучение в нашата статия, където са разгледани видовете интерктивности в синхронно и асинхронно обучение.

15. Безплатни ресурси

Свалете си безплтани ресурси от нашият сайт като използвате линковете по-долу:

Безплатни темплейти за обучения

Безплатни илюстрирани герои

Безплатно ръководство: Как да създадете успешно онлайн обучение?

Безплатно обучение: Как да спрем да се разсейваме

Все по-често се налага да се използват интерктивни похвати по време на онлайн обученията за събуждане на интереса на обучаемите.

Вижте също какво представлява VR обучението и къде е използвано с най-голям успех

В зависимост от тяхната възраст и интереси могат да се предложат различни онлайн игри, тестове, анкети.

Например можете да предложите кратка анкета, която предварително да приготвите в някоя от платформите за виртуални събития и да проверите какво са разбрали обучаемите.

Платформите за дистанционно обучение и виртуалните класни стаи са необходимост за всяко учебно заведение. Вече и най-малките ученици използват онлайн обучения и занятия във виртуалното пространство. 

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД предлага услуги по инсталиране и поддържка на платформи за дистанционно обучение.Предлагаме консултация за избор на платформа за дистанционно обучение, както и обучения за използване на системи за дистанционно и онлайн обучения.

Ако проявявате интерес към предлаганите от нас услуги, попълнете поместената по-долу форма за контакти или се свържете с нас на телефон: +359 2 850 53 64 или имейл: office@nitbg.com

Свързани статии

 • Електронно учебно съдържание с безплатни инструменти
  Електронно учебно съдържание с безплатни инструменти
  Безплатни програми и безплатен софтуер за разработване на електронно учебно съдържание,…
 • Електронно обучение Аджайл Манифест
  Електронно обучение Аджайл Манифест
  Аджайл Манифест, Аgile manifesto или Манифест на Гъвкавите Методологии, няма значение…
 • Обучение Управление на времето за заети хора - печелившите практики
  Обучение Управление на времето за заети хора - печелившите практики
  Подобрете продуктивността си както на работното място, така и в личен план.
 • За учители – безплатни разширения за Google Chrome
  За учители – безплатни разширения за Google Chrome
  Търсите начин да обогатите часовете си и да ангажирате вниманието на учениците си?…