Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Развитие на меките умения на Вашите служители

Меки умения и подобряването им чрез обучения по меки умения

Меките умения, т.нар."Soft Skills" не са пряко свързани с изпълнението на конкретни задачи, но със сигурност представляват неизменна част от работното ежедневие във всяка една компания.

Приблизително време за четене: 6m 22s

Какво са меките умения:

Меките умения, известни още като "Soft Skills", са личностни характеристики и социални умения, които са важни за успешното общуване и взаимодействие в професионалната среда. Те включват способности като комуникативни умения, емпатия, умения за решаване на проблеми, адаптивност, работа в екип, критично мислене, управление на времето и емоционална интелигентност. Меките умения са ключови за ефективното управление на междуличностни отношения и успешната работа в колектив.

Нещо повече, от тях зависи ефективността и продуктивността на колективите.

 Запишете служителите за нашите  курсове по бизнес умения и обучения по  меки умения. 

Меките умения имат ключово значение за ефективността и продуктивността в корпоративната среда. Те подобряват комуникацията, улесняват сътрудничеството и спомагат за по-добро управление на конфликти, което води до по-ефективно и хармонично работно място. Служителите с развити меки умения са по-адаптивни към промените и могат по-добре да се справят с предизвикателствата, което води до повишена производителност и обща успешност на компанията.

Тези умения са трудно измерими, тъй като никой не може да определи количествено колко добре даден служител взаимодейства с колегите си или колко добре ръководи екип.

Но това не означава, че за тях не могат да бъдат създадени специализирани корпоративни обучения.

В статията ще акцентираме върху значението на меките умения за ефективността и продуктивността на работните колективи. Въпреки че тези умения са трудно измерими, те са критични за успеха на организацията и могат да бъдат развити чрез специализирани обучения.

 

Основните меки умения, на които трябва да се обърне внимание, включват:

 1. Работа в екип - способността да се работи добре с колегите и да се проявява инициативност.
 2. Комуникционни умения - важността на ясното и точно изразяване на мисли и идеи.
 3. Управление на времето - способността да се спазват крайни срокове и да се установяват приоритети.
 4. Критично мислене - умението да се събира и използва информация за постигане на цели.
 5. Адаптивност - гъвкавостта и способността за саморазвитие.
 6. Решаване на проблеми - виждането на проблемите от различни ъгли и използването на креативни подходи за тяхното разрешаване.
 7. Емоционална интелигентност - умението да се разбират и управляват емоции.
 8. Обратна връзка и самооценка - способността за приемане и даване на конструктивен фидбек и самооценка.
 9. Гъвкавост и отвореност към промяна - бързата адаптация към нови условия и подходи.
 10. Самомотивация - вътрешната мотивация за висока производителност.
 11. Креативност и иновативност - генерирането на нови идеи и решения.

Статията също така ще предложи съвети за подобряване на тези умения чрез дистанционно обучение, като използване на интерактивни сценарии, определяне на измерими цели, разделение на обучението по отделни умения и включване на примери от реалния живот. Тези методи помагат за по-ефективното усвояване на меките умения и тяхното прилагане в работния процес.

Кои са меките умения, на които трябва да обърнете внимание? 

Работа в екип

Независимо от това каква позиция заема даден служител или какви са неговите задължения, той трябва да може да работи добре с колегите си. Трябва да може и да желае да проявява инициативност и да изпълнява зададените му задачи. В противен случай, този човек няма да оказва положително въздействие върху продуктивността на екипа и може дори да бъде в ущърб на организацията.

Комуникативни умения

Вашите служители трябва да могат да изразяват мислите и идеите си ясно и точно. Това се отнася както за писмената, така и за устната комуникация. Замислете се - могат ли да опишат в имейл основните точки на приложената от тях стратегия? Могат ли по време на сутрешната оперативка да отправят правилно своите притеснения и въпроси? Наше подходящо обучение е Въведение в бизнес комуникацията

Управление на времето

Това меко умение се фокусира върху спазването на крайните срокове, изпълнението на конкретни задачи и задаването на приоритети. Успяват ли служителите Ви да организират добре работния си ден или постоянно се разсейват с други неща? Когато им е дадена задача могат ли да определят стъпките, които трябва да предприемат, за да я изпълнят и колко време им отнема нейното изпълнение?

Критично мислене

Служителите Ви трябва да могат да събират информация и да знаят как да я използват, за да постигнат търсения краен резултат. Например, ако на даден служител му бъде даден списък със статистически данни, може ли той да използва тази информация, за да вземе информирано решение или има проблеми с обработването на информацията? Разполага ли с уменията да използват дадената информация по възможно най-добрия начин и да я приложи в реални условия?

Адаптивност

Под адаптивност имаме предвид гъвкавост и възможност за самостоятелно развитие. Служителите трябва да могат да идентифицират собствените си слабости, да се опитват да ги коригират, да развиват личностните си умения. Те трябва да искат да се учат и адаптират постоянно.

Решаване на проблеми

Служителите, които могат да разрешават проблеми виждат проблема от различни ъгли и използват знанията и уменията си да го разрешат. Могат ли Вашите служители да разрешават конфликти и да преодоляват предизвикателствата, които срещат в работното си ежедневие? Могат ли да използват нестандартно мислене и да измислят нов подход за разрешаването на стар проблем?

Меките умения са умения за цял живот и ако дадете на обучаващите се възможност да ги развият, резултатите за Вашата организация ще се много добри.

Емоционална интелигентност

Способността на служителите да разпознават, разбират и управляват собствените си емоции, както и тези на околните, е от съществено значение за успешната работа в екип. Важно е служителите да могат да поддържат професионални взаимоотношения, дори когато се сблъскват с емоционални предизвикателства. Емоционалната интелигентност позволява по-ефективно справяне с конфликти, подобрява комуникацията и помага за създаване на по-здравословна работна среда.

Обратна връзка и самооценка

Служителите трябва да имат уменията да дават и приемат конструктивна обратна връзка. Това умение е важно за личностното и професионалното развитие, тъй като позволява непрекъснато подобрение на работните процеси и поведение. Също така, важно е служителите да могат да правят самооценка на своята работа, за да идентифицират области за подобрение.

Гъвкавост и отвореност към промяна

В динамичната работна среда е важно служителите да показват гъвкавост и отвореност към промяна. Това включва способността бързо да се адаптират към нови методи на работа, технологии и процеси. Гъвкавостта и отвореността към промяна също така включва и готовността да се приемат нови идеи и подходи.

Самомотивация

Самомотивацията е ключов компонент в меките умения. Служителите трябва да имат вътрешната мотивация да изпълняват своите задачи на най-високо ниво, без постоянно наблюдение или натиск от страна на ръководството. Това умение е особено важно в условията на дистанционна работа, където самостоятелността и самодисциплината са от съществено значение.

Креативност и иновативност

В съвременната работна среда, креативността и иновативността са ключови за разрешаването на сложни проблеми и разработването на новаторски решения. Служителите трябва да бъдат насърчавани да мислят извън установените рамки и да предлагат нови идеи, които могат да допринесат за развитието на организацията.

Какво е значението на меките умения когато трябва да работим в хибридна среда?

В хибридната работна среда, меките умения придобиват допълнително значение. Те са важни за поддържане на ефективна комуникация, сътрудничество и взаимодействие, дори когато част от екипа работи от разстояние. Способността за адаптиране към променящи се условия и гъвкавост в управлението на времето са от съществено значение в хибридната среда. Меките умения също така помагат на служителите да останат свързани и ангажирани, което е критично за запазване на корпоративната култура и работната ефективност в такава динамична среда

Методи за измерване на меките умения

Има различни методи за измерване на меките умения в корпоративната среда, включително:

 1. Обратна връзка от колеги и ръководители: Използването на анкети или интервюта за събиране на информация от колеги и ръководители относно поведението и компетенциите на служителите.
 2. Самооценка и взаимна оценка: Предоставяне на възможности за самооценка и оценка от страна на колеги, което може да включва анкети или оценъчни формуляри.
 3. Кейс стъди и ролеви игри: Използване на симулации и ролеви игри за оценка на умения като комуникация, решаване на проблеми и работа в екип.
 4. Анализ на поведение и реакции: Наблюдение на поведението на служителите в реални работни ситуации, особено при решаване на конфликти или работа под налягане.
 5. Качествени показатели: Използване на показатели като удовлетвореност на клиентите, ефективност на екипната работа и обща работна производителност.
 6. Регулярни прегледи и оценки на производителността: Провеждане на регулярни производителни прегледи, които включват оценка на меките умения.
 7. Тренинги и обучения: Оценка на усвояването на меките умения чрез участие в обучения и последващо прилагане на наученото в работната среда.

Тези методи помагат за по-добро разбиране на компетенциите в областта на меките умения и подпомагат тяхното развитие.

Съвети за подобряване на меките умения с помощта на дистанционно обучение за служители

Фирмите могат да бъдат подпомогнати в развитието на меките умения на служителите си чрез използване на платформи за обучение, които предлагат специализирани програми и курсове. Тези платформи могат да включват интерактивни модули, видео обучения, симулации и ролеви игри, които улесняват усвояването на умения като комуникация, работа в екип, управление на конфликти и емоционална интелигентност. Освен това, платформите могат да предоставят инструменти за проследяване на прогреса и оценка на ефективността на обучението.

Използвайте интерактивни сценарии

Сценарият на Вашето дистанционно обучение трябва да предвижда интеракции, да бъде завладяващ и да предлага на обучаващите се възможност да изследват реални ситуации, но без риск от реални последствия. На тях трябва да им бъде даден пример за прилагане на soft skills в реална ситуация. Например, ако се опитвате да развиете умения за работа в екип, измислете сценарий, който включва няколко различни герои и различни възможни решения, които обучаващият се трябва да вземе, за да ръководи тези герои добре. По този начин Вашите служители могат да разберат влиянието на действията си върху другите.

Определете измерими цели

Вярно е, че е трудно да измерите меките умения на Вашите служители. Но можете да зададете конкретни цели, които могат да бъдат измерени. Например, 20% увеличение в потребителската удовлетвореност. По този начин много по-лесно ще можете да проследите напредъка на обучаващите се.

Едно обучение за едно умение

Най-добре е едно обучение да залага на развиването само на едно умение. Така служителите ще го усвоят по-добре и по-бързо. За целта, можете да използвате разнообразни онлайн инструменти и упражнения, така че хората да могат да изследват умението от различни гледни точки и в различни приложения.

Обвържете обучението с примери от реалния живот

Вашите служители няма да се чувстват мотивирани да участват в обучението, ако не са сигурни, че ще могат да приложат знанията си в реалния живот. Затова, трябва да използвате примери от практиката. Сценарият на Вашето дистанционно обучение трябва да съдържа такива примери и симулации, които да дават ясна представа как и къде служителите ще могат да използват наученото.

Развитието на тези меки умения може да бъде подкрепено чрез специализирани обучения по меки умения, работилници и семинари, обучения по бизнес умения. Освен това, обучението може да бъде интегрирано в ежедневната работна рутина, така че служителите да имат възможността да практикуват и развиват тези умения в реални работни ситуации.

Свързани статии

 • Как да популяризирате Вашето следващо вътрешно-фирмено обучение?
  Как да популяризирате Вашето следващо вътрешно-фирмено обучение?
  Едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъскват отделите по човешки…
 • Как да създадете успешно вътрешнофирмено обучение?
  Как да създадете успешно вътрешнофирмено обучение?
  За да бъде успешно едно електронно обучение, то трябва да ангажира. За съжаление,…
 • Gamification във фирмените обучения
  Gamification във фирмените обучения
  Днес ще разгледаме темата за това как западните компании използват методите на игровизацията…
 • Как да приложим дистанционното обучение в нашата фирма?
  Как да приложим дистанционното обучение в нашата фирма?
  Ако вече сте прочели някоя от предишните ни статии за дистанционното обучение (онлайн…

Електронни обучения по поръчка - защо да го правим?Повече...