Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Как да изчислите ROI на Вашето обучение?

3 начина да разберете дали Вашето обучение е полезно или не

Всеки специалист по обучение и развитие на персонала иска да покаже колко ценна и важна е създадената от него програма чрез т.нар. Свети Граал на анализа – ROI.

Приблизително време за четене: 4m 54s

Калкулирането на ROI на обучението не е лесна задача. Нужен е практически подход, като действията по неговото изпълнение трябва да започнат още преди началото на обучението.

1. Започнете да задавате въпроси още преди обучението да е започнало.

В повечето случаи, в процеса по създаване на обучения участва и минимум едно лице, което дава насоки какво трябва да бъде включено в съдържанието. Това е необходимост, но неговото присъствие и участие не е достатъчно. Ваше задължение, като специалист по обучения, е да включите в процеса и бъдещите обучаеми. Проучванията показват красноречиви данни в това отношение – възрастните не проявяват интерес към обучение, ако не са убедени, че то ще им бъде полезно.

Първоначалното проучване е Вашата възможност да грабнете не само мислите, но и умовете и сърцата на хората, които ще се обучават. Обърнете внимание на техните очаквания и разберете кои са факторите, които ги мотивират и използвайте получената информация в обучението.

За да прецените дали дадено обучение е полезно или не, можете да използвате следните методи:

 1. Оценка на участниците: Можете да попитате участниците в обучението да оценят обучението, използвайки анкета или електронна форма. Те могат да дадат обратна връзка относно това дали обучението им е помогнало да развият нови умения или да подобрят съществуващите.

 2. Тестове и оценки: Можете да измерите ефективността на обучението, като проведете тестове преди и след обучението. Тези тестове могат да измерят знанията и уменията, които са били усвоени през обучението. Така можете да сравните резултатите и да видите дали обучението е довело до подобрения.

 3. Измерване на резултатите: Можете да измерите резултатите на обучението, като анализирате работата на служителите преди и след обучението. Ако служителите постигат по-добри резултати след обучението, то това може да бъде доказателство за ефективността на обучението.

 4. Измерване на ROI: Можете да измерите ROI на обучението, за да видите дали това е било ефективно. Ако ROI е положителен, това може да бъде доказателство за ефективността на обучението.

В крайна сметка, дадено обучение е полезно, ако подобрява знанията, уменията и производителността на служителите и им помага да постигнат целите на организацията. Важно е да имате ясна представа за целите на обучението и да имате начин за измерване на ефективността му.

2. Измервайте ангажираността и действията на участниците в обучението.

Хората казват много неща – казват, че спортуват, че са търпеливи с децата си, че внимават по време на обучение… Но фактите показват друго.


Трябва да измервате ангажираността, която обучаемите показват, а не тази, която твърдят, че изпитват. Разглеждайте и анализирайте поведението им, резултатите, сравнявайте ги, споделяйте ги с преподавателите. Така, ще можете да видите кои от обучаемите наистина са ангажирани с обучението, както и каква е относителната стойност генерирана от всяка от неговите части. За Ваше улеснение, можете да използвате автоматични доклади, в които подробно са описани действията на всеки обучаем.

Една от най-често използваните методи за измерване на ангажираността е една от най-често използваните методи за измерване на ангажираността е Кариерен Модел на Ангажираността (Kirkpatrick Model of Engagement). Този модел има четири стъпки:

 1. Стъпка 1: Оценка на реакцията - Тази стъпка оценява реакцията на служителите към обучението. Това може да включва оценката на удовлетвореността на служителите, както и техния интерес към обучението. Този вид оценка може да се извърши чрез анкети, които се дават на служителите след завършването на обучението.

 2. Стъпка 2: Оценка на обучението - Тази стъпка оценява уменията и знанията, които са придобити през обучението. Това може да включва тестове или други оценки, които да измерят въздействието на обучението върху служителите.

 3. Стъпка 3: Оценка на приложението - Тази стъпка оценява степента, до която служителите прилагат новите си умения и знания на работното място. Това може да включва наблюдения на работното място, оценка на работата на служителите преди и след обучението, както и интервюта с ръководството.

 4. Стъпка 4: Оценка на резултатите - Тази стъпка оценява фактическите резултати от обучението. Това може да включва измерване на ROI, производителността на служителите и други ключови показатели на успеха.

По този начин, Kirkpatrick Model of Engagement ни позволява да измерим ангажираността на служителите в обучението, като се оценява техния интерес, придобитите умения и знания, приложението им на работното място и резултатите от обучението.

Оценката на ангажираността на служителите може да бъде полезна за оценка на ефективността на обучението и за идентифициране на области, в които е необходимо да се подобри ангажираността на служителите.

Например, ако оценката на реакцията показва, че служителите не са много удовлетворени от обучението, може да бъде необходимо да се преразгледат методите за предаване на информация или да се избере по-подходящо време за провеждане на обучението.

Важно е да се отбележи, че Kirkpatrick Model of Engagement не е единственият начин за измерване на ангажираността на служителите. Има много други методи и инструменти, които могат да се използват за оценка на ангажираността, като например използването на социални мрежи за обучение и сътрудничество, въвеждането на системи за награждаване на служителите за участие в обучения или използването на инструменти за електронно обучение, които да позволят на служителите да проследят своя напредък и да получават индивидуална обратна връзка.

Независимо от методиката, която използвате, важно е да се фокусирате върху ангажираността на служителите в обучението. Това ще ви помогне да създадете по-ефективни обучения и да подобрите ефективността и производителността на вашата организация.

3. Задавайте въпроси за да получите обратна връзка от служителите за качеството на обучението

Когато задавате директни въпроси, внимавайте това да са правилните въпроси.

Не питайте обучаемите дали им е харесала залата и дали преподавателят е бил забавен. Това, със сигурност, са изкушаващи въпроси, но те не измерват стойността на Вашето обучение.

Какви въпроси да задавате?

• Представете сценарий и помолете участниците в обученията да дадат предложения какъв може да е възможният изход от ситуацията. Помолете ги да оценят предложенията си.

• Задайте въпрос с множествен избор, при който всеки от отговорите е технически правилен. Попитайте обучаемите кой според тях е най-правилният отговор и след това ги накарайте да обяснят защо са избрали този отговор. Така ще стимулирате дискусия и активно мислене и ще избегнете „зубренето“.

• Помолете участниците в обучението да изпълнят някое от стандартните си работни задължения – например, да напишат имейл до клиент. След това, разгледайте всички варианти и задайте на групата задача да даде предложения за тяхното подобрение.

• В края на обучението, помолете обучаемите да поемат ангажимент – каква тактическа промяна биха направили, като се върнат отново обратно на бюрото си? Според проучвания, публичното поемане на ангажимент оказва влияние върху поведението. Запазете отговорите и месец след обучението ги изпратете до обучаемите.

• Продължете да обучавате хората и след края на обучението. Моментите, които са най-важни са тези, които се случват точно тогава. Следвайте представянето на обучаемите отблизо, но го правете лично и насочено спрямо техния опит.

И накрая: Как се изчислява ROI  на обучението?

ROI (възвръщаемост на инвестицията) на обучението може да се изчисли като се определи разликата между печалбата, която компанията е постигнала след обучението, и разходите, поети за обучението. След това тази разлика се разделя на разходите за обучение и се умножава по 100, за да се получи процентната възвръщаемост на инвестицията.

Формула за изчисляване на ROI:
ROI = (Печалба - Разходи за обучение) / Разходи за обучение x 100

За да определите печалбата, която е постигната след обучението, можете да използвате следните методи:

 • Измерете увеличението на продажбите или приходите след обучението. Ако продажбите или приходите на компанията са се увеличили след обучението, това може да се припише на ефективността на обучението.

 • Изчислете спестените разходи. Ако обучението е помогнало да се намали разходите на компанията (например, като се намалят браковете в производството), тези спестени разходи могат да се включат в печалбата.

 • Изчислете подобрението на производителността на служителите. Ако обучението е довело до по-ефективна работа на служителите, това може да се отрази на подобрена производителност и евентуално по-високи печалби.

След като определите печалбата, може да изчислите ROI, като измерите разликата между печалбата и разходите за обучение, разделите я на разходите за обучение и умножите по 100, за да получите процентната възвръщаемост на инвестицията.

Нашите обучения винаги постигат високо ROI - Вижте каталога с обучения. В него има много подходящи обученоя за Вашите служители.

За финал, попитайте обучаемите кои според тях са важните неща, които са научили и колко от тях използват на практика. Това е позицията, от която можете да започнете да изчислявате ROI на Вашето обучение.

 

Свързани статии

 • Развитие на меките умения на Вашите служители
  Развитие на меките умения на Вашите служители
  Меките умения, т.нар."Soft Skills" не са пряко свързани с изпълнението на конкретни…
 • Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?
  Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?
  Бизнесът винаги е бил бързоразвиваща се среда, в която търсенето и предлагането са…
 • Как да приложим дистанционното обучение в нашата фирма?
  Как да приложим дистанционното обучение в нашата фирма?
  Ако вече сте прочели някоя от предишните ни статии за дистанционното обучение (онлайн…
 • Съвети за специалистите по електронно обучение
  Съвети за специалистите по електронно обучение
  Разработете своя обучителна екосистема, за да отговорите на нуждите на фирмата Ви.…

Обучения за Вашия бизнес – по зададена тема или чрез готово обучениеПовече...