Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Финанси за мениджъри

Финансови умения за мениджъри - какво трябва да знаете

Какви финансови знания и умения трябва да има мениджърът, за да може да изпълнява ефективно задълженията си по управление на дейностите, които са му поверени във фирмата

Приблизително време за четене: 3m 6s

Кои са основните финансови знания, които трябва да усвоят мениджърите за да изпълняват успешно своите задължения за управление.

Всеки ден мениджърите вземат решения, които влияят на финансовото представяне на тяхната компания, независимо дали става дума за планиране на операции, наемане и уволнение на персонал, изготвяне на бюджет, одобряване на капиталова инвестиция или изпращане на фактура за плащане. Често на тези мениджъри им липсват основните финансови умения, които да им позволят да разберат финансовите последици от техните решения. В резултат на това се губят ресурси, взимат се лоши решения и страдат финансовите резултати на организацията. Въз основа на опит в работата с нефинансови мениджъри през годините, идентифицирахме пет основни финансови умения, които всеки с управленски и надзорни отговорности трябва да притежава.

Хубаво е да си припомним какво е казал гуруто Питър Дракър

Ако не можеш да измерваш една дейност, значи не можеш да я управляваш.

1. Какво е счетоводно начисляване
Има два метода на счетоводство, използвани за записване на бизнес транзакции: касово счетоводство и счетоводно начисляване. Повечето средни и големи фирми използват метода на счетоводното начисляване, така че е важно да разберете какво означава това за вас като мениджър. Кога разходът се начислява във вашия бюджет? Кога получавате кредит от продажба? Поръчката за покупка генерира ли счетоводна транзакция?
Разбирането на разликата между тези два метода на счетоводство е важно за управление на вашия паричен поток, разходи, задълженията към вашите доставчици и дължимите вземания от вашите клиенти.


2. Кои са основните финансови отчети
Мениджърите трябва да са запознати с основните финансови отчети, изготвени за външни потребители, и каква информация е представена във всеки отчет. Разбирането на цифрите във финансовите отчети ще ви предостави основната информация, необходима за комуникация със счетоводния и финансов персонал.

По-конкретно:
• Каква информация е представена във финансовите отчети?
• Как действията ми се отразяват в тези цифри и какви позиции съм достигнал?
• Моята компания използва ли и други отчети за вътрешно финансово отчитане?
• Разбирам ли как да използвам тези цифри от отчетите за подобряване на финансовите и оперативните резултати за моите функции като ръководител и справянето ми с отговорностите?


3. Изготвяне на бюджет
Мениджърите трябва да знаят как да изготвят бюджет на отдела или проекта, количествено да определят ресурсите, от които се нуждаят, за да постигнат целите и плановете за действие за следващата финансова година. Планирането на бюджетите не е формалност само за да бъдат задоволени изискванията на висшето ръководство, кредиторите или инвеститорите.
Процесът на изготвяне на бюджета е време за поставяне под въпрос как се използват ресурсите и дали могат да бъдат използвани по-ефективно. Разходите на отделите трябва да бъдат пряко обвързани с целите, стратегиите и плановете за действие за бюджетната година и да са в съответствие със стратегическия план на компанията.
Мениджърите трябва да идентифицират и документират оперативните нужди, които определят нивата на техните разходи. Всеки ред трябва да има разумна база за оценка, като обем на продажбите или производството, брой служители, процент на заплатите и разходи на служител, както и други разходи.

4.Какво е анализ на отклоненията и как се прави
Добре е мениджърите да знаят какво е дисперсионен анализ и това е, че трябва да анализират отклоненията спрямо бюджета или прогнозата. Всички значими отклонения, благоприятни или неблагоприятни, трябва да бъдат разгледани.
Мениджърите трябва да могат да свържат отклоненията с това, което се е случило в техния отдел или работна област по време на отчетния период, например изминалия месец. Това еднократно отклонение ли е или разликата ще се повтаря през останалата част от годината? Трябва ли да включите това отклонение, благоприятно или неблагоприятно, във финансовата прогноза за тримесечието или фискалната година? Ако не можете да обясните разликите в бюджета въз основа на вашите познания за дейността, добре е да потърсите помощ от финансовия отдел.


5. Финансов анализ на капиталови инвестиции и стратегически инициативи
Мениджърите често представят и защитават капиталови инвестиции и стратегически инициативи, предназначени да подобрят оперативните и финансовите резултати. Финансовата оценка на тези проекти е ключов елемент от процеса на одобрение.
Мениджърите трябва да знаят предположенията, които са в основата на финансовия анализ на всеки проект, под тяхно ръководство, и да задават трудните въпроси. Виждал съм компании да прахосват милиони долари в проекти и инициативи въз основа на грешен финансов анализ.

 Подобрете своите мениджърски умения с обучения.


Мениджърите трябва също да разберат концепцията за възвръщаемост на инвестициите (ROI) и как да интерпретират резултатите от общите финансови техники, използвани за измерване на ROI: възвръщаемост, нетна настояща стойност (NPV) и вътрешна норма на възвръщаемост (IRR). Те трябва да идентифицират как даден проект ще повлияе на определени позиции в баланса и отчета за приходи и разходи и влиянието върху финансовото представяне на обекта или компанията, ако финансовите цели на проекта не са постигнати.

Разгледайте безплатното обучение "Как да направите SWOT анализ" на Вашата компания, за да научите каква стратегия трябва да изработите, за да постигнете успех.

Финансовите умения са неразделна част от основния инструментариум, който всеки мениджър трябва да притежава. Мениджърите трябва да разбират финансовите последици от своите решения и как да използват финансовата информация, за да подобрят представянето на своята компания. Организациите за обучение и развитие трябва да гарантират, че техните програми за развитие на лидерство предоставят основните финансови умения, необходими на техните лидери за по-ефективно управление на бизнеса.

Свързани статии

 • Мениджмънт и ефективно делегиране
  Мениджмънт и ефективно делегиране
  Мениджърите трябва да умеят ефективно да делегират. Умението за правилно делегиране…
 • Лидерски стилове
  Лидерски стилове
  През последния век основните теории за лидерството коренно промениха разбирането…
 • Кариерно развитие на служители
  Кариерно развитие на служители
  Стратегии за кариерно развитие, подкрепящи персоналния растеж и организационния успех…
 • Бизнес комуникация и кореспонденция
  Бизнес комуникация и кореспонденция
  С обучението ще развиете и подобрите своите комуникационни умения в бизнес среда.