Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Кариерно развитие на служители

Кариера, кариерен път и кариерно развитие във фирмата

Стратегии за кариерно развитие, подкрепящи персоналния растеж и организационния успех във века на промяната.

Приблизително време за четене: 7m 19s

"Навигиране в света на кариерното развитие"

В динамичния свят на съвременния бизнес, кариерното развитие на служителите е повече от просто личен стремеж - то е стратегическа необходимост. Компаниите, които инвестират в растежа и развитието на своя персонал, откриват нови възможности за иновации, подобряване на производителността и запазване на талант. В тази статия ще разгледаме как фирмите могат да създадат стимулираща среда за развитие, както и как служителите могат активно да участват в собствения си професионален път.

 Курс „Мотивация на персонала“

 1. Проучване на LinkedIn Learning (2022): Открило, че 94% от служителите биха останали по-дълго в компания, която инвестира в тяхното обучение и развитие.
 2. Доклад на Gallup (2021): Установило, че компаниите с високо ангажирани работници показват 21% по-висока производителност. Кариерното развитие е идентифицирано като ключов фактор за ангажираност.
 3. Изследване на Deloitte (2020): Показало, че почти половината от младите професионалисти оценяват "възможностите за обучение и развитие" като най-важния фактор при избора на работодател.

И тук ето цитат от Ричард Брансън, основател на Virgin Group:  "Обучението и развитието на хората е най-голямото предимство в бизнеса. Инвестирайте в хората си, и те ще инвестират във вас." 

Основи на кариерата и кариерното развитие

Теоретична основа: Кариерното развитие е процес, който включва оценка на личните умения, интереси и цели, както и разработването на план за достигане на тези цели в професионалния контекст. То е взаимодействие между индивида и организацията, и двете страни имат интерес от неговия успех.

Малко истори и теория : Теории и модели на кариерното развитие

Моделът на Доналд Супер:

 • Описание: Доналд Супер подчертава, че кариерното развитие е дълъг процес, който преминава през няколко етапа: Развитие (изграждане на умения и интереси), Изследване (тестване на различни работни роли и отговорности), Установяване (намиране на подходяща кариера и напредък в нея), Поддържане (запазване на постигнатото и обновяване на уменията), и Оттегляне (подготовка за пенсиониране).
 • Приложение: Моделът може да се използва от HR специалисти за разработване на персонализирани програми за развитие, които съответстват на различните етапи на кариерата на служителя. Например, младите служители може да се нуждаят от повече възможности за изследване и обучение, докато по-опитните служители може да се фокусират върху поддържане и менторство.

Теорията на Холанд за кариерните типове:

Според американския психолог Джон Холанд, хората могат да бъдат разделени на шест типа (Реалистичен, Изследователски, Артистичен, Социален, Предприемачески, и Конвенционален), и кариерното удовлетворение идва, когато човек работи в среда, която съответства на неговия тип. 

Тази теория може да помогне на служителите да идентифицират кариери, които отговарят на техните интереси и умения. Организациите могат да използват тестове за кариерен тип на Холанд като част от процеса на набиране и развитие, за да осигурят по-добро съответствие между служителите и техните роли.

Ползи за служителите и работодателя: Служителите, които се развиват, са по-мотивирани, ангажирани и продуктивни. От своя страна, фирмите със силни програми за кариерно развитие привличат и задържат талантливи служители, което води до по-добра иновация и конкурентоспособност на пазара.

 1. Google: Google е известен със своята култура, която насърчава непрекъснатото обучение и развитие  на кариерата на служителите. Чрез своите програми като "Google's 20% time", служителите имат възможността да работят върху проекти, които ги интересуват извън техните обичайни задължения. Това не само подобрява ангажираността и удовлетворението, но и води до иновации като Gmail и AdSense.
 2. Deloitte: Deloitte предлага обширни програми за обучение и лидерство, които помагат на служителите да разширяват своите умения и да напредват в кариерата си. Техните инициативи са допринесли значително за високите нива на задържане на служители и са им позволили да привлекат топ таланти.
 3. Salesforce: Salesforce е признат за своята култура, която стимулира развитието и благополучието на служителите. Компанията предлага разнообразни програми за обучение и развитие, което води до висока степен на ангажираност на служителите и последователно е класирана като едно от най-добрите места за работа.

Стратегии за кариерно развитие

Индивидуални планове за развитие: Всяка кариерна пътека е уникална. Разработването на персонализирани планове за развитие на кариерата, които отчитат индивидуалните силни страни, слабости, интереси и цели, е ключово. Тези планове трябва редовно да се преразглеждат и адаптират към променящите се обстоятелства.

Стъпка по стъпка процес:

 1. Самооценка: Служителят идентифицира своите силни страни, слабости, интереси и цели. Това може да стане чрез официални оценки като тестове за умения и интереси, както и чрез разговори с мениджъри и HR специалисти.
 2. Формулиране на цели: На базата на самооценката, служителят поставя конкретни краткосрочни и дългосрочни кариерни цели.
 3. Изготвяне на план: Създава се план с конкретни стъпки, необходими за достигане на поставените цели. Това включва уменията, които трябва да бъдат придобити, и ресурсите или обученията, които са необходими.
 4. Изпълнение: Служителят започва да работи по плана, като участва в обучения, проекти и други дейности.
 5. Мониторинг и преразглеждане: Планът редовно се преглежда и актуализира, за да отразява всички промени в целите на служителя или условията на работа.

Примерен шаблон за кариерно развитие: Може да включва секции като "Лични силни страни", "Области за подобрение", "Краткосрочни цели", "Дългосрочни цели", "Необходими умения/обучение", "Крайни срокове" и "Методи за проследяване на прогреса".

Постоянното професионално развитие чрез курсове, семинари, уъркшопи и други образователни инициативи помага на служителите да останат актуални с последните тенденции и умения, необходими в техния сектор.

Платформи за онлайн обучение:

 • Coursera: Предлага курсове от водещи университети по теми като бизнес анализ, цифров маркетинг, програмиране и др.
 • Udemy: Широка гама от курсове по различни теми, включително IT, мениджмънт, личностно развитие и много други.
 • LinkedIn Learning: Специализира се в професионално развитие с курсове, които покриват бизнес умения, софтуерни знания и творчески техники.

Създаване и развиване на собствена платформа за обучение на служители – най-доброто решение за създаване и натрупване на специфични конкретнизнания за бизнеса и обучение според кариерния път

Създаването на менторски и наставнически програми в организациите може значително да ускори кариерното развитие на служителите. Тези взаимоотношения обогатяват както менторите, така и техните подопечни с нови перспективи и умения.

Предизвикателства и решения

Двигателите на промяната са промените в индустрията: Секторите постоянно се развиват, а с това и нуждите от умения. Фирмите трябва да бъдат гъвкави и да предвиждат тези промени, за да могат да подготвят служителите си за бъдещето.

Например, може да посочим умението за справяне на компанията Kodak с преходът към цифровата фотография

 • Предизвикателство: Kodak, веднъж доминиращ в света на фотографията, се сблъска с огромно предизвикателство, когато цифровата фотография започна да набира популярност, и традиционният пазар за филм започна да намалява.
 • Решение: Kodak инвестира в обучение и развитие на своите служители, за да привлече нови таланти и да преобрази съществуващите умения към новите технологии и пазарни нужди. Те се фокусираха върху развитие на цифровите умения и възможности за иновации в цифровата фотография и печат.
 • Резултат: Въпреки че компанията претърпя значителни трудности и промени, фокусът върху развитието на уменията и адаптацията към новите технологии помогна на част от бизнеса да остане конкурентен в новата ера.

Друг двигател на промяната са технологичните иновации: Технологията трансформира начина, по който работим. Разбирането и адаптирането към новите технологии е критично за всеки, който иска да остане конкурентен в своята кариера.

 • AI обучителни платформи: Платформи като Coursera и Udacity използват AI, за да персонализират обучението и да предоставят адаптивно съдържание, което отговаря на специфичните нужди и темп на учене на всеки служител.
 • Виртуална реалност за симулации на работното място: Компании като Oculus и HTC Vive разработват VR решения, които позволяват на служителите да се обучават във виртуални среди, което е особено полезно за рискови или технически сложни задачи.

В живота винаги промените срещат съпротива: Промяната може да бъде страшна, и някои служители може да се чувстват заплашени или несигурни. Създаването на култура на подкрепа, отвореност към нововъведенията и непрекъснато обучение може да помогне в преодоляването на тези предизвикателства.

Стратегии и техники: за преодоляване на съпротивата

 • Образование и комуникация: Предоставяне на подробна информация за промените и техните ползи. Разбирането защо промяната е необходима може да помогне в намаляването на страха и съпротивата.
 • Участие и ангажираност: Включване на служителите в процеса на планиране и внедряване на промените. Това може да доведе до по-добро приемане и чувство за собственост над новите процеси.
 • Обучение и подкрепа: Предоставяне на обучение и ресурси, за да могат служителите да се чувстват уверени и подготвени за промените. Осигуряването на постоянна подкрепа и обратна връзка също е ключово.

Тези стратегии и решения могат да помогнат на организациите да се адаптират към променящите се условия на пазара, да интегрират нови технологии и да преодолеят съпротивата сред своите служители, като по този начин подпомагат успешното кариерно развитие и общия растеж на компанията.

 Курс “Управление на екипи”

Успешни практики и казуси

Ще представим конкретни примери за компании, които са постигнали значителен успех, като са инвестирали в кариерното развитие на своите служители. Тези истории ще илюстрират различни стратегии и подходи, които могат да

 1. Google:
 • Програми за развитие: Google предлага различни образователни програми като "Google Career Certificates", които позволяват на служителите и външни кандидати да придобият умения в области като данни, IT поддръжка и мениджмънт на проекти.
 • Култура: Също така, Google е известен със своята култура на иновации и насърчаване на служителите да посвещават време на проекти, които ги интересуват, дори и ако не са напълно свързани с тяхната основна работа.
 1. Salesforce:
 • Обучителни платформи: Salesforce предлага "Trailhead" - платформа за обучение, която помага на служителите да учат нови умения и да напредват в кариерата си, предоставяйки модули и учебни пътеки в различни технологични и бизнес области.
 • Менторство: Компанията също така подкрепя програми за менторство, които свързват по-млади служители с опитни ментори за насоки и съвети.
 1. Deloitte:
 • Лидерска академия: Deloitte оперира със своята "Deloitte University" - иновативна образователна инициатива, която предлага интензивни обучения и лидерски курсове за своите служители.
 • Персонализирано развитие: Компанията се фокусира върху индивидуалното кариерно планиране, като предоставя ресурси и подкрепа за развитие в съответствие с личните и професионалните цели на всеки служител.
 1. Accenture:
 • Непрекъснато обучение: Accenture предлага обширна библиотека от онлайн курсове и виртуални обучения, които позволяват на служителите да се усъвършенстват и развият в различни области.
 • Кариерни пътища: Фирмата подкрепя разнообразие от кариерни пътища и предоставя инструменти и ресурси за планиране и развитие, което позволява на служителите да изграждат и следват своя индивидуален кариерен план.
 1. IBM:
 • Програми за умения: IBM е известен със своите обширни обучения и инициативи за развитие на умения, включително онлайн платформата "IBM Learning", която предлага курсове и ресурси в множество технологични области.
 • Фокус върху иновациите: Компанията насърчава служителите да участват в изследователски и иновационни проекти, което им помага да разширят своите умения и да допринесат за растежа на фирмата.

Тези примери показват как компаниите могат активно да подпомагат кариерното развитие на своите служители чрез разнообразие от обучения, ресурси, платформи и културни инициативи. Подобни програми и подходи не само помагат на служителите да се развиват и да останат актуални в своите области, но и допринасят за по-широкия успех и иновациите в самите компании.

 Източници и полезни статии и книги за кариерно развитие:

Академични Журнали и Публикации:

 1. Harvard Business Review (HBR):
  • Автори като Peter Cappelli и Monika Hamori често пишат за кариерно развитие и управление на таланти.
  • Търсете статии за най-новите стратегии и изследвания в областта на управлението на човешки ресурси.
 2. Journal of Career Development:
  • Този журнал публикува изследвания и статии от множество автори, занимаващи се с различни аспекти на кариерното развитие и планиране.
  • Статиите често се фокусират върху теоретични модели и практически приложения.

Индустриални и Професионални Източници:

 1. Forbes - Leadership Section:
  • Различни автори като Liz Ryan и Jack Zenger пишат за лидерство, управление на кариера и професионално развитие.
  • Търсете статии, които обсъждат съвременни тенденции и предоставят практически съвети.
 2. Fast Company:
  • Публикацията често предлага статии с акцент върху иновациите в работната среда, включително кариерното развитие.
  • Интересни статии могат да бъдат открити в секциите за лидерство и персонално развитие.

Книги и Популярни Автори:

 1. "Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us" от Daniel H. Pink:
  • Pink изследва мотивацията и как тя се отразява на професионалния успех и личностното удовлетворение.
  • Книгата предлага интересни възгледи за това как да се стимулира ангажираността и развитието.
 2. "Mindset: The New Psychology of Success" от Carol S. Dweck:
  • Dweck обсъжда концепцията за "фиксиран" и "растежен" менталитет и нейното влияние върху обучението и развитието.
  • Книгата е полезна за разбирането на важността на отношението към ученето и промяната.

Кариерното развитие е многостранен и непрекъснат процес, който изисква ангажираност както от страна на служителите, така и на работодателите. Поставяйки фокус върху индивидуалното развитие, подкрепяйки обучението и насърчавайки културата на менторството и наставничеството, фирмите могат да създадат силна основа за непрекъснат успех и иновации.

 

Свързани статии

 • Управление на човешките ресурси – дефиниция и свързани дейности
  Управление на човешките ресурси – дефиниция и свързани дейности
  Какво е управление на човешките ресурси?
 • Семинарите – част от Вашата HR стратегия
  Семинарите – част от Вашата HR стратегия
  Семинарът е среща, водена от експерт или експерти в дадена област, която има една…
 • Всичко за 360-градусова обратна връзка
  Всичко за 360-градусова обратна връзка
  Какво е 360-градусова обратна връзка? 360-градусовата обратна връзка е процес, в…
 • Атестация на персонала без колебание
  Атестация на персонала без колебание
  За да оцените представянето на служителите си, трябва регулярно да извършвате атестация…