Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Въпроси за интервю за работа

Подготви се с примерни въпроси за интервю за работа

Запознайте се с едни от най-често задаваните въпроси при интервюто за работа от специалистите по човешки ресурси.

Приблизително време за четене: 7m 58s

Примерни въпроси за интервю за работа

Въпроси за "Опознаване" при интервю за работа

1. Какъв е релевантният Ви трудов опит спрямо позицията, за която кандидатствате е момента?
2. Защо тази позиция Ви интересува?
3. Как мислите, че би Ви описал последният Ви шеф?
4. Кои аспекти от предишната си работа харесвате най-много?
5. Кои са аспектите, които не харесвате?
6. Как разбирате, че сте се справили добре?
7. Каква е цялостната Ви философия за управление на екипи?
8. Как бихте описали лидерския си стил?
9. Какви са дългосрочните Ви цели в професионално отношение?
10. Какви са уменията, които трябва да развиете, за да постигнете целите си?

 

Запиши се за нашите обучения, които ще подобрят уменията и ще допринесат за успеха!

Въпроси за "Оценка на уменията"  при интервю за работа

Основни

1. Кои от задълженията Ви на сегашната Ви позиция намирате за трудни?
2. Кои задачи и дейности са Ви най-интересни?
3. Какво правите през по-голямата част от времето си?
4. Какво Ви харесва в нашето предложение?
5. А какво Ви притеснява?

Въпроси за "Комуникационни умения" при интервю за работа

1. Опишете ни ситуация, в която се е наложило да отстоявате позицията си, за да се обсъди въпрос, който според Вас е бил важен.
2. Как се уверявате, че събеседникът Ви Ви е разбрал правилно? Разкажете ни за ситуация, когато Ви се е наложило да използвате тези умения на работното си място.
3. Опишете ситуация, в която сте пропуснали важни детайли, които са Ви били съобщени. Какъв беше крайният резултат? Как се справихте със ситуацията?
4. Дайте пример, когато сте се впуснали в изпълнение на проект или задача преди първо да сте разбрали цялостната концепция.
5. Дайте пример за ситуация, в която не сте разбрали напълно указанията за дадената Ви задача. Какво направихте, за да ги изясните? Какъв беше крайният резултат?
6. Разкажете ни за случай, в който Ви се е наложило да правите презентация пред голяма група.
7. Разкажете ни за случай, в който е трябвало да направите презентация, но нещата не са минали по план. Какво се случи? Защо се беше появил проблем? Какво бихте направили по различен начин?
8. Опишете ни последната писмена комуникация, която сте имали с началника си.
9. Разкажете ни за случай, в който сте предпочели да изпратите писмено съобщение вместо да се срещнете с човека лице в лице и когато това решение се е оказало грешка. Как разбрахте, че е било грешка? Какво направихте, за да се справите със ситуацията? Какво научихте?

Въпроси за "Личностни умения"  при интервю за работа

1. Разкажете ни за взаимоотношенията си с колега, с когото сте работили добре.
2. Опишете ни най-трудните работни взаимоотношения, които сте имали? Какви действия предприехте, за да подобрите тези взаимоотношения? Какъв беше крайният резултат?
3. Имали ли сте трудни взаимоотношения с началник, професор или друг човек? Защо Ви беше трудно да се разберете с него/нея? Как комуникирахте с него/нея успешно?
4. Разкажете ни за случай, в който сте успели да изградите разбирателство с „труден“ характер. Как го постигнахте? Какви бяха крайните резултати?
5. Опишете ни случай, в който сте успели да изградите печеливши взаимоотношения с клиент. Как изградихте тези взаимоотношения?
6. Опишете ситуация, в която политиката на компанията се е отразила на работата Ви. Как се справихте със ситуацията?

Въпроси за "Мотивация" при интервю за работа

1. Дайте пример за значително професионално постижение. Как го постигнахте? Какви бяха препятствията? Как ги преодоляхте?
2. Дайте пример за стандарт на работа, който сами сте си поставили? Какво правите, за да го постигнете?
3. Опишете ситуация, в която сте държали на идея или план, въпреки неодобрението на останалите.
4. Всички позиции са съпътствани с проблеми и чувство за безизходица. Дайте примери за конкретни работни условия или задачи, които не Ви удовлетворяват.
5. Как се мотивирате да изпълните задача, с която не искате да се занимавате?

Въпроси за "Инициативност" при интервю за работа

1. Дайте пример за ситуацията, в който по даден проект сте направили повече от нужното с цел да надвишите нечии очаквания.
2. Разкажете ни за проект, който сте инициирали. Какво направихте? Какъв беше крайният резултат? Бяхте ли удовлетворени от резултата?
3. Дайте два примера за това какво сте подобрили в работните си умения през последните шест месеца.
4. Опишете ситуацията, в която сте дали предложение за подобрение на работния процес. Какъв беше крайният резултат?
5. Опишете ситуацията, в която сте се опитали да подобрите даден аспект от работния процес и сте срещнали съпротива. Как се справихте със ситуацията?
6. Опишете ситуация, в която сте разпознали потенциален проблем, като възможност. Какво направихте? Какъв беше крайният резултат? Какво бихте направили по различен начин?

Въпроси за "Управление на стреса" при интервю за работа

1. Дайте пример за случай, в който сте били изправени пред проблем или сте били под стрес, който е тествал уменията Ви за справяне с такива ситуации.
2. Опишете проект или цел, която е предизвикала у Вас недоволство.
3. Опишете ситуация, в която сте били под напрежение и смятате, че сте я овладели добре.
4. Как разбирате, че се намирате под стрес? Към кого се обръщате за подкрепа в такава ситуация? Защо и как този човек Ви помага да се справите със стреса?
5. Опишете ситуация, в която е трябвало да упражните значително количество самоконтрол.
6. Опишете ситуацията, в която стресът от личния Ви живот е заплашил работата Ви. Какво направихте?

Въпроси за "Умения за решаване на проблеми/Аналитични умения" при интервю за работа

1. Опишете труден проблем, който сте опитали да разрешите. Как го идентифицирахте? Как се опитахте да го разрешите?
2. Опишете проект, по който сте работили и в който нещата не са се развили по план.
3. Разкажете ни са ситуацията, когато е трябвало да идентифицирате причините за даден проблем.
4. Опишете ситуация, в която сте изпреварили потенциален проблем и сте взели превантивни мерки.
5. Разкажете ни за ситуация, в която Вашият мениджър не е бил наличен и Вие е трябвало да разрешите даден проблем. Какво направихте и какъв беше крайният резултат?
6. Дайте пример, когато не сте успели да разрешите даден проблем. Каква беше причината за провала? Какво бихте направили различно следващия път?
7. Разкажете ни за ситуация, в която сте използвали уменията си за събиране и анализиране на факти и сте успели да разрешите даден проблем.
8. Какви стъпки следвате, за да проучите възникнал проблем?

Въпроси за "Вземане на решения" при интервю за работа

1. Дайте ни пример за трудно решение, което сте взели. Каква информация Ви доведе до вземането на това решение? Какви бяха другите възможни решения? Какъв беше крайният резултат?
2. Дайте ни пример, когато сте използвали добра преценка и логика, за да вземете решение.
3. Опишете ни ситуация, в която Ви се е наложило да изберете между няколко алтернативи. Как сте оценили всяка алтернатива?
4. Разкажете ни за ситуация, в която сте взели решение и след това Ви се е наложило да защитите решението си пред колегите си.
5. Опишете ситуацията, в която е трябвало да вземете бързо и точно решение. Какво взехте предвид?
6. Кога Ви се е налагало да вземете решение без да разполагате с нужната информация. Как се справихте със ситуацията? Защо? Бяхте ли доволни от резултата?
7. Дайте пример за ситуацията, в която сте взели грешно решение и е трябвало да се справяте с последствията.
8. Дайте ни пример за решение, което сте взели, но впоследствие то се е оказало погрешно. Защо беше грешно? Какво бихте направили по различен начин?

Въпроси за "Работа в екип" при интервю за работа

1. Разкажете ни за ситуацията, в която е трябвало да разчитате на екипа си, за да изпълните даден проект.
2. Помислете за пример, когато сте работили ефективно в екип. Опишете как сте възприели приноса на останалите членове от екипа.
3. Дайте ни пример за ситуация, в която сте дали голям принос като част от екипа. Защо според Вас този екип се е представил добре?
4. Разкажете ни за най-трудния екип, с който сте работили. Защо Ви е било трудно да работите с неговите членове? Какво направихте?
5. Опишете ни екипно преживяване, което Ви е разочаровало. Какво е трябвало да направите, за да подобрите крайния резултат?
6. Разкажете ни за член от Вашия екип, който не е изпълнявал задълженията си. Какво направите, за да се опитате да ги предотвратите?
7. Били ли сте в екип, в който Вие сте бил/а лидера? Как промотирахте ефективността на екипа си? Какви бяха резултатите?

Въпроси за "Умения за управление на времето/Организационни умения" при интервю за работа

1. Как планирате седмичните си задачи и как работи графика Ви?
2. Разкажете ни за проект, който сте планирали. Как организирахте и разпределихте задачите във времето? Как разработихте плана си за действие?
3. Разкажете ни за случай, в който е трябвало да се справите с няколко конкуриращи се приоритети? Как планирахте времето си? Какви бяха крайните резултати?
4. На всички ни се е случвало да не изпълним някоя от задачите си навреме. Разкажете ни за случай, когато това се е случило и с Вас.
5. Разкажете ни за ситуация, в която крайният срок на задачата Ви е бил прекалено кратък и нереалистичен. Как се справихте със ситуацията?
6. Случвало ли Ви се е да пропуснете краен срок. Какъв беше крайният резултат и какъв извод си извадихте от ситуацията?
7. Разкажете ни за проект, в който сте избързали с неговото приключване и това е станало за сметка на качеството.
8. Опишете случай, в който е трябвало да вземете трудно решение между личния и професионалния си живот.

Въпроси за "Влияние" при интервю за работа

Какво очаквате да постигнете през първите три месеца, ако Ви изберем за позицията?

В редовете по-долу ще споделим и нещо от кухнята при провеждане на интервюто за работа: списък с предупредителни знаци в поведението на кандидатите, които трябва да играят ролята на червен флаг при интервюто за работа.

Когато HR специалистите интервюират кандидати за работа, обикновено използват списък, който да помогне за идентифицирането на „предупредителни знаци“, че кандидатите не са подходящи за организацията или позицията. Когато по време на интервюто за работа кандидатът покаже един от тези предупредителни знаци, той или тя вече не се счита за потенциален служител. Разбира се всеки случай е отделен и специфичен. Затова е добре да вярвате на своя здрав разум по време на срещите с кандидатите за работа или интервюиращия Ви. 

Ето списък със предупредителни знаци, споделен от интервюиращи: 

1. Не може да ме погледне в очите (трябва да се правят изключения за тези, които имат аспергер или други болестни състояния).
2. Не можа да отговори лаконично и директно на най -елементарните въпроси, но вместо това предоставя странен и неясен „отговор“.
3. Не се появи на интервюто навреме и изглежда няма законно извинение.
4. По време на първия разговор/интервю, попита за това колко дни ваканция или работни почивки са разрешени.
5. Не знае с какво се занимава организацията и/или каква е работата, за която кандидатства.
6. Злослови за настоящия или последния си шеф/работодател.
7. Драматизира когато обсъжда настоящия или миналия си трудов опит.
8. Движи се много бавно и показва много малко енергия.
9. Не може да сподели честен и откровен отговор на следния въпрос от интервюто: „Моля, споделете най-голямата грешка, която сте допуснали в работата си през последните три години".
10. Използва неподходящ език или е облечен неподходящо.
11. Дъвче по време на интервюто.
12. Показва липса на учтивост, проявява неуважение или обърканост. Например, когато приеме чаша или бутилка вода в началото на интервюто, оставя използваната чаша или бутилка на масата, вместо да предложи да я изхвърли/изнесе.
13. Предоставя непоследователна и/или противоречива информация или отговори.
14. Гледа мобилния си телефон, обажда се по телефона или отговоря на някого като пише по телефона по време на интервюто.
15. Не задава въпроси относно работата или организацията, когато се предоставя възможност за това и/или проявява обща липса на любопитство и към двете.
16. Има слабости, които очевидно не предвещават нищо добро за позицията за работа. (напр. Интроверт, който предпочита да работи сам, а кандидатства за позиция за обслужване на клиенти).
17. Човека е подготвен за интервюто за работа, но не проявява страст и желание да свърши работата, за която кандидатства.
18. Кандидатът за позицията е поканен на второ интервю или е помолен да предостави последваща информация, но не е отговорил своевременно.

Убедете се, че не допускате нито една от горните "грешки" по време на интервюто за работа или се запишете на нашето оналйн обучение "Успешно интервю за работа - как да се представим най добре" за да придобиете увереност.

Заключение

Посоченият от нас списък, със сигурност, не включва абсолютно всички въпроси за интервю за работа, но обхваща най-важните моменти и дава насока за това как да се подготвите.

Не забравяйте, че е необходимо да сте подготвили и представили пълна и съответна на позицията автобиография. Ако имате съмнения за съдържанието на автобиографията и нейния формат, вижте как да повишите шансовете да Ви изберат като създадете перфектната автобиография.

Ако Ви предстои да ходите на интервю за работа вижте курса:   Успешно интервю за работа .

Търсим таланти, кандидатствайте за работа при нас! 

Ако Ви се налага да търсите и интервюирате бъдещи служители и имате нужда да обучим Вашите мениджъри, за да участват в подбора на служители, тогава нашето обучение "Умения за интервюиране".

Ако желаете да изработим симулационна игра с цел обучение на специалисти по подбор на персонал - потърсете ни!

За искате да улесните начина на подбор, обучение и оценка на персонала, можете да използвате някои от нашите услуги – системи за дистанционно обучение и изработка на електронни обучения.

Предлагаме и онлайн курсове по бизнес и личностни умения

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 

Свързани статии

 • Електронно обучение Умения за интервюиране полезното обучение
  Електронно обучение Умения за интервюиране полезното обучение
  Намирането на човек за попълване на свободно работно място не е лесна задача, а нашето…
 • Успешно интервю за работа, заплата, обяви за работа
  Успешно интервю за работа, заплата, обяви за работа
  Получили сте покана за интервю за работа – поздравления! Електронно обучение "Успешно…
 • Атестация на персонала без колебание
  Атестация на персонала без колебание
  За да оцените представянето на служителите си, трябва регулярно да извършвате атестация…