Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

19 съвета за създаване на тестови въпроси

Подобрете качеството на тестовете

Ако вече Ви се е налагало да създавате тестове, значи сте наясно колко трудно е измислянето на въпроси и подходящи възможни отговори – не прекалено трудни, не прекалено лесни, не прекалено подвеждащи.

Приблизително време за четене: 7m 7s

Изпитването с тестове и създаването на тестови въпроси вече е обичайна практика  на специалистите в трейнинг отделите. Много е важно да се използват тестови въпроси без неточности и двусмислие. Създаването на релевантни отговори, от които да избере обучаемият често е нелека задача. В тази статия ще дадем някои най-често използвани видове тестови въпроси в системите за дистанционно обучение, както и някои съвети за създаване на тестове в платформите за дистанционно обучение.

7 от най-разпространените видове тестови въпроси в платформите за онлайн обучение

Видовете тестови въпроси са:

1) Тестов въпрос с няколко отговора;
2) Тестов въпрос от типа „вярно/грешно”;
3) Тестов въпрос за свързване;
4) Тестов въпрос за допълване;
5) Есе;
6) Устен въпрос;
7) Изчислителен въпрос.

Запомнете, че тестовете могат да бъдат проведени в сигурна онлайн среда в компютърен кабинет, или зададени в хартиен или компютърен вариант, който може да се реши и вкъщи.

Тестов въпрос с няколко отговора

Този тип въпроси се състоят от един въпрос и няколко възможни отговора, измежду които един верен отговор (основа) и няколко грешни (алтернативи). Обикновено студентите избират верния отговор като оградят съответния номер или буква, или запълнят съответстващото му поле.

Пример: Коя е столицата на Португалия?

A) Мадрид
Б) Лисабон
В) Лима

Отговор: Б

Студентите отговарят на този тип въпроси доста бързо. В резултат, тези въпроси се използват за тестване на широк кръг от знания. Създаването им може да отнеме време, защото понякога е трудно да се измислят няколко грешни отговора, звучащи правилно, с цел объркване. Положителната страна на този тип въпроси е, че ръчното им проверяване става доста бързо.
Съвети за създаване на добри въпроси с няколко отговора:

Избягвайте  Използвайте
 В правилния отговор (основата):
Дълги/сложни изречения.
Тривиални фрази.
Отрицания и двойни отрицания.
Двусмислени или неопределени термини, абсолютни изрази или генерализиране.
Характеристики, които могат да доведат до погрешно разбиране на отговора.
    
В грешните отговори (алтернативите):
Твърдения, които са твърде близки до верния отговор.
Напълно неприемливи отговори.
„Всички изброени”, „Нито едно от изброените”.
Препокриващи се отговори, например, „ако А е вярно…”.

 В правилния отговор (основата):
Ваши собствени думи – не твърдения, извадени директно от книгата или учебника.
Ясно формулирани отговори.
Правилни отговори, равномерно разпределени между А, Б и В.

В грешните отговори (алтернативите):
Правдоподобно звучащи твърдения.
Отговори, базиращи се на широко разпространени погрешни схващания.
Верни твърдения, които не отговарят на въпроса.
Кратки опции - всички с еднаква дължина.
Поне 3 алтернативи.

 

 Предложение: Записвайте си по два или три въпроса с няколко възможни отговора след всеки урок, базирани на предадения материал. Ако редовно отделяте по няколко минутки за съставяне на въпроси, когато Ви потрябват, ще имате широк набор от вече създадени такива, които може да използвате за тест или изпит.

Тестов въпрос от типа „вярно/грешно”

Този тип въпроси се състоят само от едно твърдение. Студентите отговарят на въпросите като отбелязват дали твърдението е вярно или грешно, от където идва и името на въпроса.

Например:

Джордж Вашингтон е първият президент на САЩ.
Отговор: Вярно

Въпросите от типа вярно/грешно си приличат с въпросите с няколко отговора по това, че:

 • Най-често се използват за оценка на познания, свързани с учебния материал или за проверка на популярни (погрешни) схващания.
 • Позволяват на студентите да отговарят бързо и се използват за тестване на широк кръг от познания.
 • Са лесни за оценяване, но трудни за съставяне.

Въпросите от типа „вярно/грешно” осигуряват на студентите 50% възможност за познаване на верния отговор, поради което въпросите с няколко отговора се използват повече.
Съвети за създаване на добри въпроси от вида „вярно-грешно”:

 Избягвайте   Използвайте

 Дълги/Сложни изречения.
 Тривиални фрази.
 Отрицания и двойни отрицания.
 Генерализиране.
 Двусмислени или неопределени термини.

Ваши собствени думи.
Една основна идея във всяко твърдение.
Еднакъв брой грешни и верни твърдения (50/50) или малко повече грешни твърдение (60/40)- студентите са склонни са отговарят повече с отговор „вярно”.

 

Предложение: Може да повишите полезността на този тип въпрос, като накарате студентите да поправят грешните твърдения.

Тестов въпрос за свързване

Студентите отговарят на такъв тип въпроси като свързват двойки (думи, словосъчетания) от 2 различни групи, между които има смислова връзка. Като цяло, тези въпроси са лесни за съставяне и оценяване, но отнемат повече време за решаване, отколкото предишните два вида въпроси.

Например:

Свържете литературните заглавия с техните автори:

До Чикаго и назад – Алеко Константинов
Опълченците на Шипка – Иван Вазов
По Жътва – Елин Пелин

Съвети за създаване на добри въпроси за свързване:

 Избягвайте   Използвайте 

 Дълги изрази.
 Хетерогенно съдържание (например дати, свързани с хора).
 Отговори, които звучат неприемливо.

 Кратки отговори.
 Ясни насоки.
 Логически подредени алтернативи (в хронологичен или азбучен ред).

 

 

 

 

Предложение: Може да използвате някои алтернативи повече от веднъж, като така ще намалите вероятността за случайно познаване.

Въпрос за допълване

Този вид въпрос съдържа твърдение, което предполага като отговор кратка дума, която трябва да се попълни от студента. Обикновено се използват за тестване на базови знания, факти и термини.

Например:

Водата има ……… агрегатни състояния. Тя кипи при ……. градуса по Целзий.

Въпросите за допълване имат много предимства. Много създатели на въпроси твърдят, че те са по-лесни за съставяне от въпросите с няколко отговора. За разлика от другите видове въпроси, които Ви представихме до този момент, въпросите за допълване затрудняват студентите, които се опитват да познаят верния отговор. Това, от друга страна затруднява оценяването, тъй като в някои случаи го прави по-субективно.

Съвети за създаване на добри въпроси за допълване:

Избягвайте   Използвайте 

 Баналности.
 Дълги/сложни изречения.
 Да оставяте твърде много празни места, така че изречението да загуби смисъла си.

 

 Ваши собствени думи
 Специфични проблеми
 Директни и ясни въпроси
 Фрази или твърдения, в чиито край да пропуснете една или две думи

  

 

 

 

 

Въпрос за създаване на есе


Есето е сложен въпрос, изискващ писмен отговор, чиято дължина варира от няколко изречения до няколко страници. Те позволяват на студентите да изразят своето мнение и разбиране по даден въпрос, както и да проявят креативност, като едновременно с това правят трудно стигането до приемлив отговор, без предварителна подготовка. Създаването на такива въпроси е относително бърз процес, но проверяването и оценяването отнемат доста повече време и включват голяма доза субективизъм.

Есе въпросите се различават от въпросите за допълване по това, че не са толкова структурирани. Те са по-отворен тип въпроси и позволяват на студентите да демонстрират умение да боравят с учебния материал и да го представят по креативен начин. В резултат, есе въпросите се използват за тестване на по-високи нива на познание, като анализ, синтез и оценка.

Интересен е фактът, че на студентите обикновено им е необходимо повече време да структурират 1 отговор от 5 параграфа, отколкото 5 отговора от по 1 параграф. Повечето студенти се нуждаят от повече време за отговор на въпросите. По време на изпит, за да избегнете елемента на паниката, може да предоставите на студентите си избор измежду 2 или повече есе въпроса.
Съвети за създаване на добри есе въпроси:

 Избягвайте   Използвайте 

Сложна, двусмислена формулировка на въпросите.
Въпроси, които са твърде общ

 Собствени думи.
 Думи като „сравнете” или „съпоставете” в началото на въпроса.
 Ясни и недвусмислени думи.
 Разбивка на оценките, за да не останат студентите с погрешни очаквания.
 Времеви лимит за мислене и писане.

 

 

 

 

 

Предложения: Разпространете възможните въпроси за есе преди изпита, както и критериите за оценяване. Така студентите ще имат равни шансове за подготовка и отговорите им ще бъдат по-добри.

Устен въпрос

Устните въпрос позволяват на студентите да отговарят директно на въпроси на изпитващия, или да защитят вече разработен писмен отговор. Този вид изпити са изключително популярни за езиковите курсове, които „изискват” говорене, но могат да се използват за проверка на разбирането в почти всеки курс.

Едно от предимствата на този вид въпроси е, че позволяват на студентите да узнаят резултатите си почти непосредствено след края на изпита и им помагат да научат нови неща, докато биват изпитвани.

Устните въпроси имат два недостатъка: изисква се повече време и преподавателите срещат затруднения при воденето на бележки. Устните изпити обикновено отнемат около 10-15 минути за студент. В резултат, те най-често се използват за малки класове. Освен това, за разлика от писмените изпити, при устните не остава писмено доказателство за знанията на студента. За това, изпитващите трябва да си водят бележки по време на изпита, и след това да предоставят на студентите си копите.

Изчислителен тестов въпрос

Изчислителният въпрос изисква от студентите да извършат определени пресмятания, за да намерят правилния отговор. Този вид въпроси може да бъде използван, за да се тества паметта на студентите при решаването на задачи и способността им да прилагат изчислителни техники. Най-често от тях се изисква да комбинират вече познатите техники по нови начини.

Добрите изчислителни въпроси трябва да:

 • Бъдат решени чрез използването на ключови концепции и техники. Преди самия изпит, изпитващите трябва да решат сами въпросите или да помолят за това асистентите си.
 • Включват разбивка на системата за оценяване, за да бъдат студентите подготвени за резултатите.

За да подготвите студентите за такъв тип изпит, трябва да отделете достатъчно време за упражнения.

Предложения: Накарайте студентите да разделят листа на две колони. В едната да попълват изчисленията, а в другата - предположенията и защитата на отговора. Така професорът ще може лесно да различи математическата грешка от концептуалната и да даде съответната обратна връзка. 

Съвети за създаване на тестове и тестови въпроси

При изработката на Вашето следващо електронно обучение, можете да използвате посочените по-долу съвети. Те ще Ви помогнат да подобрите ефективността на тестове си.

Съвет 1: Въпросите трябва да бъдат пряко свързани с поставените обучителни цели и съдържанието на курса.

Съвет 2: Всички въпроси трябва да включват в себе си обратна връзка, която да насочва курсиста към правилния отговор.

Съвет 3: Въпросите не трябва да съдържат аналогии, културни препратки, хумор.

Съвет 4: Въпросите не трябва да се състоят от сложни изречения, двусмислени фрази и жаргон.

Съвет 5: Въпросите не трябва да бъдат подвеждащи – това включва въпроси с повече от един правилен отговор, двусмислени или абстрактни възможни отговори.

Съвет 6: Ако е възможно, избягвайте въпросите от типа „Вярно/Грешно”.

Съвет 7: Възможните отговори трябва да започват с една и съща дума – ако направите изключение, думата, която сте избрали за начало на някой от отговорите трябва задължително да присъства във въпроса.

Съвет 8: Всички въпроси трябва да съдържат еднакъв брой възможни отговори.

Съвет 9: Въпросите трябва да имат поне 3-4 възможни отговора (само един правилен).

Съвет 10: Не е препоръчително въпросите да съдържат възможни отговори, като „всички изброени” или „никое от изброените”.

Съвет 11: Всички възможни отговори трябва да са реалистични и достоверни.

Съвет 12: Всички възможни отговори трябва да бъдат в правилен синтаксис и да съответстват на въпроса.

Съвет 13: Всички възможни отговори трябва да бъдат с приблизително една дължина.

Съвет 14: Всички възможни отговори трябва да бъдат еднакво детайлни.

Съвет 15: Възможните отговори не бива да се припокриват или да бъдат прекалено близки.

Съвет 16: Въпросите не бива да съдържат отрицателни части на речта – „Кой от изброените термини НЕ…”. Ако не можете да го избегнете, отрицателните части на речта трябва да бъдат изписани с главни букви.

Съвет 17: Всички правилни възможни отговори трябва да се съдържат в обучителния материал.

Съвет 18: Проверете няколко пъти въпросите и отговорите си за правописни, граматически и др. грешки.

Съвет 19: Въпросите и възможните отговори не е препоръчително да съдържат абсолютни термини, като „винаги” и „единствено”.

Услуги

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД предлага изработка на тестове в електронен формат. В зависимост от Вашите нужди и предпочитания, те могат да бъдат с различен дизайн - от класическа тестова визия до модерна интерактивност.

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 

Свързани статии

 • Как да изберете LMS?
  Как да изберете LMS?
  На пазара можете да намерите множество системи за управление на обучението (learning…
 • 12 интересни факта за онлайн обучението
  12 интересни факта за онлайн обучението
  Всяка една от предишните ни статии бе създадена с цел да Ви информира за това какво…
 • Тестови въпроси
  Тестови въпроси
  Тестовете са един от най-популярните инструменти за оценка и проверка на знанията.…
 • Тайнaтa на успешния курс при дистанционно обучение
  Тайнaтa на успешния курс при дистанционно обучение
  Най-важното за дистанционните обучения (онлайн обученията) е да разбираме хората,…