Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Дизайн на онлайн обучение влияние на теориите за обучение на възрастни

Какво трябва да знае дизайнерът на електронно обучение

Какво трябва да съобразят дизайнерите на онлайн обучения в реализацията, когато онлайн обучението е предназначено за възрастни.

Приблизително време за четене: 6m 16s

Като дизайнер на обучение, вие сигурно искате да създадете курсове, които да променят живота на вашата аудитория. Искате да създадете курсове, които ги вдъхновяват, които променят нагласите и стимулират производителността. Накратко, искате да създавате електронно обучение, което е ефективно.

Сега ето предизвикателството. Вашите учащи са възрастни с предишни познания и ясни идеи за това какво работи за тях. Те са заети и целенасочени хора, които мразят да губят време. Те искат обучение и опит, който им помага да задоволят нуждите си и да постигнат целите си.

Това означава, че за да улесните обучението и да бъдете ефективен дизайнер на обучение, ТРЯБВА да разберете как възрастните учат най-добре. Когато създавате курс за електронно обучение, е важно дизайнът да се основава на отлично познаване на теорията за обучение за възрастни.

 

Какво е теория за обучението на възрастни?


Фразата „теория за обучението на възрастни“ е широко разпространена в кръговете на специалистите по корпоративното обучение. Знаете ли какво означава?

НЯМА една теория за обучението на възрастни. Има няколко разпространени теории, които обясняват от различни гледни точки как възрастните учат.

Има много различни теории за обучение на възрастни, включително: андрагогика, невронаука, учене чрез опит, самообучение и трансформационно учене. Всички тези теории имат една цел: да помагат да създадете ефективни учебни изживявания за възрастния обучаем.

Защо дизайнерите на обучение трябва да познават теориите за обучение на възрастни? Теориите за обучение на възрастни не са просто колекция от термини, концепции и идеи за това как възрастните учат. Тези теории ви помагат да планирате курса си по време на разработването и изпълнението по начин, който ще улесни процеса на обучение.

Ето четири причини, поради които дизайнерите на обучение ТРЯБВА да знаят за теориите за обучение на възрастни:


- Курсовете за възрастни трябва да са уместни и съответни на нуждите на учащите се и само тогава ще се възпиемат от тях.
- Да се разработят стратегии за обучение в съответствие с реалните учебни контексти
- Да изберете технологията, която най-добре съответства на стратегията за обучение
- Да планирате стратегии за обучение, подходящи за учащите се в дигиталната ера и които са възможни за използване в движение и по всяко време. 

Кои са основните теории за обучение на възрастни?

 1. Теория на андрогогиката - тази теория се фокусира върху изучаването на обучението на възрастни и по-специално на техните нужди и желания. Според андрогогиката, възрастните са мотивирани да учат, когато усещат, че това има директна връзка с техните цели и желания.

 2. Теория на самодетерминирането - според тази теория възрастните имат нужда да бъдат мотивирани и да учат от своя собствена воля. Те имат нужда да чувстват, че ученето е свързано с техния личен растеж и развитие.

 3. Теория на опита - тази теория се фокусира върху процеса на учене чрез опит. Според тази теория, възрастните учат най-добре, когато могат да опитат нещата на практика и да получат обратна връзка за своите действия.

 4. Теория на социалното научаване - тази теория се фокусира върху взаимодействието между учащите се и другите хора. Според тази теория, възрастните учат най-добре, когато могат да споделят идеи и да получават обратна връзка от другите.

 5. Теория на ускореното учене - тази теория се фокусира върху използването на различни техники за ускорено учене и запомняне на информация. Тези техники могат да включват мултимедийни материали, игри и други активности, които да помогнат на възрастните да учат бързо и ефективно.

Андрагогика и използване на предишен опит

Възрастните учащи се използват своя опит, за да ги напътства по пътя на ученето. Това е същността на теорията на андрагогиката, разработена от Малкълм Ноулс през 70-те години на миналия век. Според Ноулс възрастните учащи се различават от децата по:

- Нужда от знания: Възрастните трябва да знаят „защо“ трябва да учат.
- Мотивация: Възрастните се ръководят от вътрешни мотиви. Ще се научат, ако искат да учат. Например, убедителният отговор на въпроса „това за мене ли е“ е мощна вътрешна мотивация.
- Желание: За възрастните желанието или готовността за учене идва от това дали знанието, което се предоставя е полезно за тях. Те искат да знаят как ученето ще им помогне да подобрят живота си и учат най-добре, когато знаят, че знанието има непосредствена стойност за тях.
- Основа или опит: Възрастните имат опит от живота и своите преживявания, които формират отношението към тяхното обучение. Те анализират, рационализират, синтезират и разработват нови идеи или променят стари през филтъра на своя опит. Като дизайнер на обучение, вие трябва да се възползвате от техния "склад" от предишен опит, за да им помогнете да създават връзки, да възприемат адекватно и да черпят вдъхновение.
- Самоориентиране: Възрастните са самоориентирани хора, които искат да поемат отговорността за учебното съдържание и времето, което ще вложат в обучението. Те са независими същества, които не искат да се чувстват контролирани.
- Ориентация към практиката: Възрастните учат най-добре, когато го практикуват по време на обучението. Те считат за полезно обучение, ориентирано към задачи, което могат да свържат с реалността на работното си място. Освен това, ориентираното към задачи обучение упражнява способността им за решаване на проблеми, което от своя страна им дава увереността, че могат благодарение на новопридобитите си знания да се справят с предизвикателствата на живота и работата.

Трансформационно обучение: създаване на възможности за създаване на "АХА моменти"

Всички сме преживявали "аха моменти". Проблясъци на вдъхновение, които ни карат да видим реалността по нов начин. Самородни частици от мъдрост, които коренно променят нашето мислене. Дълбоки прозрения, пробили си път през дългогодишни вярвания и правила. Това са трансформиращи преживявания, които променят съзнанието ни. Като дизайнер на обучение трябва да се стремите да създавате такива учебни преживявания. Такива преживявания събуждат ума, предизвикват силни емоции и оставят трайни впечатления. Много такива събития предизвикват радикални промени в мислите, гледните точки, нагласите и поведенческите модели – „трансформации“.

Теорията на трансформационното учене обяснява как възрастните се учат чрез такива "аха моменти". Теорията призхожда от твърдението, че ученето се осъществява, когато на по-ранен опит от живота се придаде ново значение (Mezirow, 1990) или старото значение се интерпретира и се види в нова светлина.

В теорията на трансформационното обучение има три етапа на обучение:

- Идентифициране на дилема или криза: Осъзнаването, че през цялото време сме се придържали към погрешни вярвания или че не знаем каквото трябва да знаем, често е начало за търсене и намиране на информация или ревизия на нашият настоящ начин на мислене и мисловни модели. Да не знаем или да осъзнаем, че разполагаме с грешна информация, е криза, която дълбоко разстройва всички нас. Трябва да посочите на обучаемите си какво не знаят, за да ги накарате да се интересуват от вашия курс.

- Установяване на лична релевантност: Това е контекстът или отговорът на вечния въпрос „какво има за мен“, който вдъхновява хората и движи ученето. Контекстът може да бъде личен, професионален или социален и трябва да го установите още в началото на курса, за да предизвикате интерес и да го повтаряте често, за да задържите интереса на обучаемите. Възрастните учащи се мотивират да учат, когато могат да си представят резултатите от своите усилия.

- Критично мислене: Вашите обучаеми са разумни, рационални хора със собствен ум. Така че трябва да създадете възможности за критична рефлексия (предпоставка), за да ги насърчите да преразгледат своите вярвания и нагласи. Когато ги оставите да подредят чувствата и мислите си и сами да осъзнаят какво трябва да премахнат или коригират, те ще бъдат по-склонни да приемат и асимилират наученото.

Учене чрез опит: обвързване на обучението с реалността за създаване на смисъл
Китайският философ Конфуций е казал: „Кажи ми и ще забравя. Покажи ми и може да си спомня. Включи ме в правенето и ще разбера."

Като човешки същества ние сме оформени от нашия опит. За възрастните никакво обучение по учебник не може да замени знанията, яснотата и мъдростта, които идват от опита. Теорията за учене чрез опит гласи, че същността на ученето на възрастни е осмислянето на преживяванията. Възрастните учат най-добре, когато учат чрез правене. Те учат най-добре, когато са пряко ангажирани с „преживяване“ ученето, вместо да запомнят числа и дефиниции от книги.

Четири етапа на учене чрез опит

Дейвид А. Колб разкрива цикличната природа на ученето чрез опит, като обяснява как то протича на четири етапа:


- Конкретен опит (Concrete Experience - CE): Възрастните учат най-добре, когато обучението е нещо повече от говорене пред черната дъска.
- Кинестетичното учене (Kinesthetic learning) или ученето чрез физически действия (симулации) и учене, което предизвиква силни емоционални реакции (реалистични сценарии, които разкриват причинно-следствени връзки) създават мощни преживявания, които не се забравят лесно.
- Рефлективно наблюдение (Reflective Observation - RO): Възрастните трябва да се ангажират и да разсъждават върху своя опит, за да получат прозрения и да придобият знания. Затова е от решаващо значение не само да се създават възможности за обучение, базирано на опит, но и да се осигури време и пространство за насърчаване на осъзнаването. Създайте възможности за „наблюдаване“ на действието, което се разгръща пред очите (демонстрации) и „анализиране“ на процеси и процедури (управлявани от сценарии дейности, казуси).
- Абстрактна концептуализация (Abstract Conceptualization - AC): Успехът на ученето чрез опит се крие в това, че учащият се може да разпознае абстрактни концепции, да обобщава тези идеи и да осъзнае значението им за своята реалност. Оцените в обучението служат да насърчат обучаемите да упражняват своите способности за „критично мислене“, за да могат да формулират концепции и процедури.
- Активно експериментиране (Active Experimentation - AE): Ролеви дейности, стажове и други практически задачи позволяват на обучаемите да приложат наученото и по този начин наистина да „учат чрез правене“. Активното експериментиране води до конкретни преживявания и цикълът на учене чрез опит се възобновява.

 

Овладяване на визуално мислене и използването му в изработване на електронни онлайн обучения също играе роля и важна област от обучението на възрастни. Повече можете да прочетете какво представлява визуалното мислене  и как да мислим визуално в нашата статия.

Теориите и практиката в създаване на електронно обучение е тема, която няма да изчерпим с нашата статия, но много повече практични и приложими идеи и упражнения ще можете да получите ако запишете нашето обучение : Обучение на обучители

Ако желаете да направим курс за обучение, който да включва повече умения, които да развият умения за създаване на онлайн електронни обучения можете да се обадите на тел. 02 8505364 или да ни пишете през формата по-долу.

Свързани статии

 • Как да изберете подходящ цвят за Вашето електронно обучение?
  Как да изберете подходящ цвят за Вашето електронно обучение?
  Когато създавате Вашето електронно обучение, трябва да обърнете специално внимание…
 • 5 безплатни инструмента за редактиране на изображения
  5 безплатни инструмента за редактиране на изображения
  Създаването на обучения, независимо от това дали се провеждат онлайн или офлайн,…
 • 5 аудио редактора за използване при създаване на онлайн обучение
  5 аудио редактора за използване при създаване на онлайн обучение
  Много приложения за онлайн обучение разполагат с вградени аудио инструменти, но в…
 • Как да изберете подходящи изображения за Вашето дистанционно обучение?
  Как да изберете подходящи изображения за Вашето дистанционно обучение?
  Четейки статии в Интернет, вглъбени в съдържанието, много често не обръщаме внимание…

Електронни обучения по поръчка - защо да го правим?Повече...