Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Закон за народната просвета

Закон за народната просвета

Този закон урежда устройството, функциите и управлението на системата на народната просвета.

Приблизително време за четене: 28m 29s


ЗАКОН за народната просвета

Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., изм. и доп., бр. 36 от 31.03.1998 г., доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 27.07.1999 г., бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. и доп., бр. 90 от 24.09.2002 г., в сила от 24.09.2002 г., бр. 95 от 8.10.2002 г., в сила от 8.10.2002 г., бр. 29 от 31.03.2003 г., в сила от 31.03.2003 г.
кн. 11/91 г., стр. 58; кн. 11/96 г., стр. 94; кн. 4/98 г., стр. 63; кн. 10/2002 г., стр. 219; кн. 11/2002 г., стр. 89 том I/91 г., стр. 295
т. 4, р. 1, № 10

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда устройството, функциите и управлението на системата на народната просвета.
Чл. 2. Системата на народната просвета включва детски градини, училища и обслужващи звена.
Чл. 3. Системата на народната просвета осигурява образование според държавни образователни изисквания.
Чл. 4. (1) Гражданите имат право на образование. Те могат да повишават непрекъснато своето образование и квалификация.
(2) Не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.
Чл. 5. Образованието е светско.
Чл. 6. Образованието в държавните и общинските училища е безплатно.
Чл. 7. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Училищното обучение започва на 7 години, навършени в годината на постъпване в първи клас. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволяват това.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) В детските градини, училищата и обслужващите звена официалният език е българският. Училищното обучение осигурява условия за усвояването на книжовния български език.
(2) Учениците, за които българският език не е майчин, освен задължителното изучаване на български език имат право да изучават своя майчин език в общинските училища при защита и контрол от страна на държавата.
Чл. 9. (1) Всеки гражданин осъществява правото си на образование в избрано от него училище и вид обучение съобразно личните си предпочитания и възможности.
(2) Правото по ал. 1 за малолетните се ползва от родителите или настойниците им.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Детските градини и училищата са държавни, общински и частни. Обслужващите звена са държавни и общински.
(2) Държавни са детските градини, училищата и обслужващите звена, които са с национално значение и се финансират от държавния бюджет чрез Министерството на образованието и науката или чрез други министерства и ведомства. Предоставените им за ползване имоти са публична държавна собственост.
(3) Общински са детските градини, училищата и обслужващите звена, които се финансират от общинските бюджети. Предоставените им за ползване имоти са публична общинска собственост.
(4) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена са юридически лица.
(5) Държавните детски градини, държавните и общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката. Общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на общинския съвет.
(6) Общинските детски градини се откриват, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет.
(7) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена придобиват качество на юридически лица или прекратяват дейността си от деня на обнародването на заповедта в "Държавен вестник", освен ако в нея е посочено друго.
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Частни са детските градини и училищата, които се откриват или преобразуват по искане на български физически или юридически лица и не са на бюджетна издръжка.
(2) Лицата по ал. 1 представят в Министерството на образованието и науката определените с правилника за прилагането на закона документи.
(3) Частните детски градини и училища се откриват или преобразуват със заповед на министъра на образованието и науката и придобиват качество на юридически лица от деня на обнародването на заповедта в "Държавен вестник".
(4) (Доп. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Частните детски градини и училища ползват частни имоти или предоставени им имоти, които са частна държавна или частна общинска собственост, или имоти, предоставени по реда на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост.
(5) Предоставените по реда на ал. 4 имоти могат да се ползват само за осъществяване предмета на дейност на детската градина или училището и не могат да се пренаемат от трети лица или да се ползват за други цели.
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Български детски градини и училища с чуждестранно участие се откриват или преобразуват по искане на регистрирани в Република България сдружения между български и чуждестранни физически и/или юридически лица с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.
(2) Чуждестранни детски градини и училища се откриват или преобразуват по искане на чуждестранни юридически лица в съответствие с международни спогодби и по реда на ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 представят в Министерството на образованието и науката определените с правилника за прилагане на закона документи.
(4) Детските градини и училищата по ал. 1 и 2 придобиват качество на юридически лица от деня на обнародването на решението на Министерския съвет в "Държавен вестник".
(5) (Доп. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Детските градини и училищата по ал. 1 и 2 ползват частни имоти или предоставени им имоти, които са частна държавна или частна общинска собственост, или имоти, предоставени по реда на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост.
(6) Предоставените по реда на ал. 5 имоти могат да се ползват само за осъществяване предмета на дейност на детската градина или училището и не могат да се пренаемат от трети лица или да се ползват за други цели.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Детските градини и училищата по чл. 11 и 12 се закриват:
1. когато се установи, че не се спазват изискванията, предвидени в закона и в правилника за прилагането му;
2. при смърт на физическото лице, получило разрешение за откриване на детската градина или училището, или когато лицето е осъдено на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
3. при прекратяване дейността на юридическото лице, получило разрешение за откриване на детската градина или училището.
(2) В случаите на ал. 1, т. 2 и 3 детската градина или училището не се закриват, ако в едномесечен срок от настъпването на посочените обстоятелства трети лица представят в Министерството на образованието и науката определените с правилника за прилагането на закона документи за продължаване на дейността им.
(3) Детските градини и училищата по ал. 1 могат да се закриват и по искане на лицата, които ги представляват.
(4) Учениците от закритите по ал. 1 и 3 училища могат да продължат обучението си в училища при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.
(5) Актовете за закриване се издават по реда на ал. 1, 2, 3 и 4 от органа, дал разрешение за откриване на детската градина или училището, и се обнародват в "Държавен вестник".
Чл. 14. Училището и детската градина създават условия за нормалното физическо и психическо развитие на децата и учениците.
Глава втора
ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 15. (Ал. 1, отм., предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Държавните образователни изисквания определят равнищата на необходимата общообразователна и професионална подготовка и създават условия за:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;
2. задоволяване на индивидуалните интереси и потребности и придобиване на широка обща култура;
3. усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката;
4. избор на варианти за подготовка и професионална квалификация според възможностите на учениците и избраното от тях училище;
5. развитие на материалната, културната и екологичната среда на детските градини, училищата и обслужващите звена.
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Държавните образователни изисквания се отнасят за:
1. предучилищното възпитание и подготовка;
2. степента на образование, общообразователния минимум и учебния план;
3. учебното съдържание;
4. усвояването на книжовния български език;
5. системата за оценяване;
6. професионалното образование и обучение;
7. придобиването на квалификация по професии;
8. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания;
9. учебниците и учебните помагала;
10. документите за системата на народната просвета;
11. извънкласната и извънучилищната дейност;
12. учителската правоспособност и квалификация;
13. материално-техническата база;
14. здравното обслужване;
15. безопасните условия на възпитание, обучение и труд;
16. научното, информационното и библиотечното обслужване;
17. едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена;
18. нормирането и заплащането на труда в системата на народната просвета;
19. (нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) инспектиране на системата на народната просвета.
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Държавните образователни изисквания по чл. 16 се приемат, както следва:
1. по т. 2 и 6 - със закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) по т. 9, 12, 13, 14, 15, 17 и 18 - с наредби на Министерския съвет;
3. по т. 7, 8 и 10 - с наредби на министъра на образованието и науката, съгласувано със съответните министерства и ведомства;
4. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) по т. 1, 3, 4, 5, 11, 16 и 19 - с наредби на министъра на образованието и науката.
Глава трета
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Детските градини са за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от учебната 2003/2004 година).
Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Издръжката на децата в държавните и общинските детски градини се поема съответно от държавния или общинския бюджет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Родителите заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси.
(3) Освен таксата по ал. 2 родителите заплащат и за дейности извън държавните образователни изисквания.
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., бр. 90 от 2002 г., в сила от учебната 2003/2004 година) (1) Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детските градини или в подготвителни класове в училище, като родителите или настойниците се освобождават от заплащането на такси.
(2) За деца, които не владеят добре български език, освен подготовката по ал. 1 се осигурява и обучение по български език.
Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от учебната 2003/2004 година) (1) Постъпването на децата в детските градини става по желание и по избор на родителите или на настойниците с изключение на случаите по чл. 20, ал. 1.
(2) В случаите по чл. 20, ал. 1 родителите или настойниците могат да избират подготвителна група или клас, където се извършва подготовката на децата.
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) (1) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини по чл. 18.
(2) Задължение на детските градини по ал. 1 е да приемат деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.
(3) За деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания могат да се създават и специални детски градини и обслужващи звена.
(4) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини и обслужващи звена по ал. 3, когато всички други възможности за възпитание в държавни и общински детски градини и обслужващи звена са изчерпани и при писмено изразено желание на родителите или настойниците.
Глава четвърта
УЧИЛИЩА
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Училищното образование осигурява обучението и възпитанието на учениците в съответствие с обществените потребности и индивидуалните им способности и очаквания за успешна реализация в гражданското общество.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Училищното образование според степента е основно и средно, а според съдържанието на подготовката е общо и професионално.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и, при възможност, профилирана подготовка съгласно държавните образователни изисквания.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Професионалното образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиване на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Професионалното обучение осигурява придобиване на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания.
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Основното образование се осъществява на два етапа: начален - от I до IV клас включително, и прогимназиален - от V до VIII клас включително.
(2) Завършилите началния етап на основното образование получават удостоверение за завършен IV клас.
(3) Придобиването на основно образование се удостоверява със свидетелство за завършено основно образование, което е окончателно.
(4) Свидетелство за основно образование се получава след завършен VIII клас и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.
Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Средно образование се придобива след завършен ХII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити и се удостоверява с диплома за завършено средно образование. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Държавните зрелостни изпити са два и се определят с учебния план, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор от ученика. По свое желание ученикът може да положи и трети държавен зрелостен изпит по избран от него учебен предмет от задължителната или задължително избираемата подготовка съгласно учебния план на училището.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Държавният зрелостен изпит по български език и литература се провежда в два равностойни изпитни варианта по учебно-изпитни програми, разработени върху учебното съдържание, изучавано в задължителната подготовка съгласно учебния план. Учениците полагат държавния зрелостен изпит само по избрания от тях изпитен вариант.
(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Вторият държавен зрелостен изпит се провежда по учебно-изпитни програми, разработени върху учебното съдържание, изучавано в задължителната подготовка от учебния план, съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Учебно-изпитните програми по ал. 3 и 4 се приемат с наредба на министъра на образованието и науката, а за училищата, които се финансират чрез бюджета на друго министерство или ведомство - след съгласуване със съответния министър или ръководител на ведомството.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Държавните зрелостни изпити се полагат при спазване на държавните образователни изисквания към момента на явяването без ограничение за възраст и брой изпитни сесии.
(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2002 г., предишна ал. 4, бр. 29 от 2003 г.) В случаите, когато не са положени успешно държавните зрелостни изпити, за придобитото средно образование се издава удостоверение по чл. 7, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г., предишна ал. 4, бр. 95 от 2002 г., предишна ал. 5, бр. 29 от 2003 г.) В държавните, общинските и частните училища не може повторно да се придобива образование от една и съща степен.
Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Придобиването на професионално образование се удостоверява със:
1. диплома по чл. 24, ал. 1;
2. свидетелство за професионална квалификация, което се получава след завършена професионална подготовка;
3. свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Завършено професионално обучение по чл. 22, ал. 5 се удостоверява със:
1. свидетелство по чл. 23, ал. 4;
2. свидетелство за професионална квалификация;
3. свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност;
4. удостоверение за професионално обучение.
(3) Документите по ал. 2, т. 2, 3, и 4 не дават право за продължаване на образованието.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се издават само от училище, освен ако със закон е предвиден друг компетентен орган.
Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Училищата са:
1. начални - от I до IV клас включително;
2. прогимназиални - от V до VIII клас включително;
3. основни - от I до VIII клас включително;
4. гимназии - от IХ до ХII клас включително;
5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) профилирани гимназии;
6. средни общообразователни - от I до ХII клас включително;
7. (изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) професионални гимназии - от VIII или IХ клас до ХII или ХIII клас включително;
8. (изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) професионални - от VII или VIII клас с продължителност на обучението до три години, от IХ клас - с продължителност на обучението до четири години, и професионални колежи след завършено средно образование - с продължителност на обучението до две години;
9. спортни;
10. по изкуствата;
11. специални.
(2) Учениците могат да се преместват от едно училище в друго при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) На учениците до 16-годишна възраст в населено място, в което няма съответно училище по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8, се осигурява безплатен транспорт и/или интернатно обучение в средищно училище в най-близкото населено място на територията на общината.
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) (1) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се обучават интегрирано в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 10.
(2) Задължение на училищата по ал. 1 е да приемат деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.
(3) За деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания могат да се създават и специални училища и обслужващи звена.
(4) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в училищата и обслужващите звена по ал. 3, когато всички други възможности за обучение и възпитание в държавни и общински училища са изчерпани и при писмено изразено желание на родителите или настойниците.
Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Специалните училища за деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания са от интернатен и полуинтернатен тип.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) В училищата по ал. 1 децата се приемат по ред, определен от Министерството на образованието и науката съгласувано с компетентните държавни органи и общинските съвети.
(3) За лишените от свобода с незавършено средно образование се организира обучение.
Чл. 29. За лица, навършили 16-годишна възраст, се откриват и вечерни (сменни) училища.
Чл. 30. (1) Религиозните институции в страната с разрешение на министъра на образованието и науката могат да откриват духовни училища за свои ритуални нужди за деца, завършили основно образование.
(2) Образованието, получено в духовните училища, се приравнява към светското от Министерството на образованието и науката, ако са спазени държавните образователни изисквания за съответната степен на образование.
Чл. 31. Формите на обучение са:
1. дневна;
2. вечерна;
3. задочна;
4. кореспондентска;
5. индивидуална;
6. самостоятелна;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) дистанционна.
Чл. 32. (1) За професии и специалности, които се упражняват във вредни и опасни условия на труд, практическото обучение започва след навършване на 15-годишна възраст.
(2) Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката определят специфичните изисквания за практическото обучение на учениците по ал. 1.
Чл. 33. В съответствие с интересите и способностите на децата и учениците в областта на изкуството, науката, техниката, производството и спорта в свободното им време се организират дейности в училищата и в обслужващи системата на народната просвета звена.
Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Обслужващите звена са:
1. научно-информационни;
2. извънучилищни педагогически учреждения;
3. за управление на международни програми;
4. за организиран отдих и спорт;
5. със социално предназначение;
6. (нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) за оперативно управление и финансово осигуряване на системата на народната просвета.
(2) Обслужващите звена организират дейността си съгласно правилници, утвърдени от министъра на образованието и науката.
Глава пета
УПРАВЛЕНИЕ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 34. (1) Държавната политика в областта на просветата се осъществява от Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Министърът на образованието и науката е специализиран орган за управление на системата на народната просвета.
Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., бр. 90 от 2002 г.) (1) Министърът на образованието и науката упражнява контрол върху дейността на всички видове детски градини, училища, обслужващи звена и степени на образование.
(2) Регионалните инспекторати по образованието са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.
(3) Регионалните инспекторати по образованието са юридически лица. Устройството, функциите и общините, на чиято територия те осъществяват дейността си, се определят с правилник на министъра на образованието и науката.
(4) Началниците на регионалните инспекторати по образованието са държавни служители, които се назначават въз основа на конкурс и се освобождават от министъра на образованието и науката.
(5) Министърът на образованието и науката назначава въз основа на конкурс и освобождава от длъжност експертите - държавни служители в регионалните инспекторати по образованието.
Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишен текст на чл. 36, доп., бр. 90 от 2002 г.) Общините осигуряват и контролират:
1. задължителното училищно обучение на децата до 16-годишна възраст;
2. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) здравното обслужване и сигурността на детските градини и училищата, на децата и учениците, като разкриват здравни кабинети за извънболнична медицинска помощ;
3. (доп. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) средства за издръжката, изграждането, обзавеждането и основния ремонт на училищата, детските градини и обслужващите звена;
4. (нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) средствата за изпълнение на държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 17 и 18, както и за финансовото осигуряване на всички раздели на учебния план за общинските детски градини, училища и обслужващи звена;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 36 от 1998 г., доп., бр. 90 от 2002 г.) условия за столово хранене, общежития, отдих, спортна база и транспорт за децата, учениците и учителите, както и безплатен транспорт по чл. 26, ал. 3;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) стипендии и специални помощи на ученици.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Кметовете на общини упражняват контрол върху начина на изразходване на предоставените средства на общинските детски градини, училища и обслужващи звена.
Чл. 37. (1) Училището, детската градина и обслужващото звено се управляват от директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена трябва да имат диплома за завършена степен на висшето образование - "бакалавър" или "магистър", а директорите на детските градини и училищата - и учителски стаж.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Министърът на образованието и науката сключва и прекратява трудовите договори с директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., бр. 90 от 2002 г.) Началникът на регионалния инспекторат по образованието сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища и обслужващи звена.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Кметът на общината сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските детски градини.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Длъжността директор на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 3, 4 или 5.
(7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) За длъжностите по ал. 4 в комисията за провеждане на конкурса се включват представители на общинската администрация, определени от кмета на общината.
(8) (Отм., изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишна ал. 7, изм., бр. 90 от 2002 г.) Административните актове на директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена могат да се отменят от министъра на образованието и науката, на директорите на общинските училища и обслужващи звена - от началника на регионалния инспекторат по образованието, а на директорите на общинските детски градини - от кмета на общината.
Чл. 38. (1) Педагогическият съвет е специализиран орган, който обсъжда и решава основни педагогически въпроси.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Съставът и функциите на педагогическия съвет се определят с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и правилниците на училищата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., отм., бр. 90 от 2002 г.).
Чл. 39. (1) Учител (възпитател) може да бъде гражданин, който има учителска правоспособност.
(2) Подготовката на учителите се извършва в системата на висшето образование.
(3) Професионалната подготовка на учениците може да се извършва и от лица с образование по съответната специалност.
(4) На учителите и на директорите се осигуряват условия за повишаване на квалификацията им.
Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Учителите (възпитателите), директорите и помощник-директорите в държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена осъществяват обучение и/или възпитание на деца и ученици в съответствие с този закон и нормативните актове по неговото прилагане.
(2) Трудовите договори с помощник-директорите, с учителите и служителите се сключват съответно от директора на училището, на детската градина или на обслужващото звено.
(3) Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения по ал. 2 стават по реда, определен от Кодекса на труда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Длъжностите директор, помощник-директор, учител (възпитател) могат да се заемат само от лица, които не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, не са лишени от право да упражняват професията си и не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) На учителите се дължи почит и уважение от учениците, административните органи и обществеността. Накърняването на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.
Чл. 41. Средствата за издръжка и развитие на просветата се определят с държавния бюджет, приет от Народното събрание, и с бюджетите на общините.
Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., бр. 90 от 2002 г.) Издръжката за всяка година на дете и на ученик в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена се определя от Министерството на образованието и науката, съгласувано с Министерството на финансите, в съответствие с държавното образователно изискване по чл. 16, т. 8 и 17.
(2) След утвърждаване на средствата по чл. 41 Министерството на образованието и науката отделя бюджетните средства за капиталовложения, за субсидиране на научни изследвания в областта на образованието и за квалификация на учителите и директорите.
(3) Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите одобряват нормативите и осигуряват регулаторите и другите икономически условия за осъществяване на дейностите в системата на народната просвета.
(4) Средствата за издръжка и за работна заплата се посочват на отделен ред за просветата в бюджета на общините и на Министерството на образованието и науката.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Министърът на образованието и науката осъществява контрол по разходването на средствата за работна заплата и издръжка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Професиите и специалностите, които се придобиват в училищата, се определят по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласувано със съответните министри и ръководители на ведомства.
Чл. 43. (1) (Предишен текст на чл. 43 - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.) Министерството на образованието и науката създава условия за издирване и обучение на даровити деца и създава поименни фондове за стипендии за даровити деца и фондове за стипендии за деца с хронични заболявания и за деца със специални образователни потребности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Министерството на образованието и науката осигурява допълнителни образователни възможности за ученици, застрашени от отпадане от училище.
Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., бр. 90 от 2002 г.) Средствата за издръжка и развитие на материално-техническата база на детските градини, училищата и обслужващите звена се осигуряват от държавния бюджет, от бюджетите на общините, от източници, предвидени в други закони и актове на Министерския съвет, и от собствени приходи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., бр. 90 от 2002 г.) Собствените приходи се набират от:
1. наем от имоти - държавна или общинска собственост;
2. наем от учебна и спортна база, машини и съоръжения - собственост на детската градина, училището или обслужващото звено;
3. земеделски земи и гори;
4. реализация на поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи;
5. реализация на продукция и услуги от практическо обучение;
6. квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, определени с наредба на министъра на образованието и науката;
7. дарения, завещания, такси и други източници.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Директорите на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващите звена съставят бюджет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишна ал. 3, бр. 90 от 2002 г.) Средствата по ал. 1 и 2 могат да се разходват само за целите на детската градина, училището и обслужващото звено, които са ги придобили.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишна ал. 4, бр. 90 от 2002 г.) За дейности извън държавните образователни изисквания в държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и за професионалното обучение след завършено средно образование се заплащат такси при условия и по ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишна ал. 5, бр. 90 от 2002 г.) Дейността на звената в системата на народната просвета се осъществява по специфични икономически правила, утвърдени от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., отм., бр. 153 от 1998 г., предишна ал. 6, доп., бр. 90 от 2002 г.) Средствата от държавния бюджет и от бюджетите на общините се предоставят на училищата, детските градини и обслужващите системата звена въз основа на критерии, одобрени от финансиращия орган, и в съответствие с чл. 16, т. 17 и 18.
(8) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.) Министерствата, ведомствата и общините не могат да намаляват субсидията, определена при условията и по реда на ал. 7 и на чл. 41 и чл. 42, ал. 1, на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи системата на народната просвета звена за сметка на собствените им приходи, набрани чрез дейности по ал. 2 и 5.
Чл. 45. (1) (Предишен текст на чл. 45 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Изграждането, реконструкцията и модернизацията на материално-техническата база на училищата, детските градини и обслужващите звена се извършват и със средства от бюджета на общините, от фондовете на организациите, за чиито нужди се подготвят кадри, и със средства от други източници.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Материално-техническата база, освободена в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена, се използва за нужди на звената от системата на народната просвета.
Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.).
Глава шеста
(Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.)
НАСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 46а. (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на училището, детската градина и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5.
(2) Към всяко училище, детска градина или обслужващо звено по ал. 1 може да се създава само едно настоятелство.
(3) Настоятелство може да се създава и към група училища, детски градини или обслужващи звена в населеното място, към които няма създадено настоятелство по ал. 2.
Чл. 46б. Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или учредителния си акт.
Чл. 46в. За постигане на целите си настоятелствата:
1. обсъждат и правят предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището, детската градина или обслужващото звено;
2. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището, детската градина или обслужващото звено и контролират целесъобразното им разходване;
3. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището, детската градина или обслужващото звено;
4. участват при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището, и при възможност осигуряват закупуването им;
5. съдействат при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или обслужващото звено;
6. подпомагат създаването и реализирането на възпитателно- образователни програми по проблемите на децата и учениците;
7. подпомагат училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение;
8. съдействат за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
9. съдействат за включване на родителите при организирането на свободното време на децата и учениците;
10. предлагат мерки за подобряване на дейността на детската градина, училището или обслужващото звено;
11. организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или обслужващото звено;
12. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета;
13. организират и подпомагат обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
14. подпомагат дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците;
15. подпомагат социално слабите деца и ученици;
16. съдействат на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.
Чл. 46г. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина, училището или обслужващото звено или на родители, учители или общественици.
(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично от видни общественици, дарители, представители на юридически лица.
Чл. 46д. (1) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите.
(2) Членовете на Съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок до 4 години.
(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.
Чл. 46е. Директорът на детската градина, училището или обслужващото звено осигурява на настоятелството за безвъзмездно ползване подходящо помещение за осъществяване на дейността му.
Глава седма
(Предишна глава шеста - ДВ, бр. 90 от 2002 г.)
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 47. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.) Родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в училищата за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 50 до 250 лв.
Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Нарушенията се установяват с актове, съставени от съответните органи на общините.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Наказват се с глоба до 5000 лв. физически или юридически лица, които:
1. организират и провеждат дейност по отглеждане и възпитание на малолетни в звена, които не са открити по реда на този закон;
2. организират и провеждат обучение на ученици с цел издаване на документ за завършен клас или степен на образование, както и на свидетелство за професионална квалификация в звена, които не са открити по реда на този закон.
(2) При повторно извършване на нарушения по ал. 1 глобите са в размер 10 000 лв.
(3) Актовете се съставят от органите на Министерството на образованието и науката, а наказателните постановления се издават от министъра на образованието и науката или от упълномощени от него длъжностни лица. За съставянето на актовете, за издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 49. Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на финансите упражнява контрол за изразходването на бюджетни и извънбюджетни средства, предназначени за обучение на учениците, за изграждане, реконструкция и модернизация на материално-техническата база на училищата, както и за други дейности в системата на народната просвета.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Министърът на образованието и науката определя със заповед детските градини, училищата и обслужващите звена, които по смисъла на чл. 10, ал. 2 са държавни, в съответствие с критерии, посочени в правилника за прилагане на закона.
(2) Министерството на образованието и науката подготвя и поддържа регистър на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващите звена, на детските градини и училища по чл. 11 и 12 и на духовните училища по чл. 30.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от учебната 2003/2004 година, изм., бр. 29 от 2003 г.) Министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от учебната 2003/2004 година, изм., бр. 29 от 2003 г.) Министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебните помагала за системата на народната просвета, а министърът на културата - учебните помагала за обучение по изкуство и култура, след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Министърът на културата одобрява със заповед учебниците за задължително избираемата подготовка за обучение по изкуство и култура след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) За учебните предмети по професионално обучение могат да се одобряват учебници за повече от един клас по реда на ал. 3 и 5.
§ 1а. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Във военизираните средни училища от системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и други министерства и ведомства този закон се прилага, доколкото друго не е предвидено с актовете за създаването им и разпоредбите на специалните закони, отнасящи се до устройството и дейността им.
§ 2. Български държавни училища в чужбина се откриват и дейността им се организира от Министерството на образованието и науката в съответствие с този закон и международните договорености.
§ 3. Този закон се прилага по отношение на българските граждани, обучаващи се в български държавни училища в чужбина.
§ 4. (1) Чужди граждани имат право да се обучават в българските училища в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове на Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Училищното образование е безплатно за чуждите граждани, които са:
1. с разрешено постоянно пребиваване в страната;
2. приети по актове на Министерския съвет;
3. приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) В българските училища в страната и в чужбина могат да се обучават и чужди граждани срещу заплащане. Размерът на средствата, които заплащат чуждестранните граждани в държавните и в общинските училища, се утвърждава от министъра на образованието и науката. Средствата се използват за нуждите на учебния процес в училищата, в които се обучават чуждите граждани.
§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Документи за завършени етапи на училищно обучение, степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, се признават при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.
§ 6. Чужди граждани могат да бъдат учители в български училища при условия, определени с държавните образователни изисквания.
§ 6а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г., изм., бр. 29 от 2003 г.) Министерството на образованието и науката събира такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет, както следва:
1. за разглеждане на искане за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище; таксата се определя в зависимост от вида детска градина или училище и включва разходите за извършване на оценка на съответствието на заявените факти и обстоятелства и представените документи с изискванията за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище;
2. за издаване на разрешение или приемане на решение за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище и промени в тях; таксата се определя в зависимост от вида училище или детска градина и включва разходите за подготовката им;
3. за разглеждане на заявление за одобряване на учебник или учебно помагало за системата на народната просвета; таксата включва разходите за проверка на внесените документи;
4. за извършване на оценка на учебник или учебно помагало за съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3 и 9;
5. за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение; таксата се определя в зависимост от признавания етап на училищно обучение, степента на образование и професионална квалификация и включва разходите за проверка на документите и за извършване на експертна оценка за съпоставяне на продължителността на обучението, вида на училището, в което е извършено обучението, и учебните предмети с изискванията на нормативните актове и учебните планове и програми, действащи в системата на народната просвета.
§ 6б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) За извършване на действия за одобряване на учебници и учебни помагала за задължително избираема подготовка за обучение по изкуство и култура по реда на § 1, ал. 4 и 5 Министерството на културата събира такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
§ 6в. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г., предишен § 6б, бр. 29 от 2003 г.) "Средищно училище" по смисъла на този закон е училище, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината, където се обучават учениците от населените места, в които няма съответно училище по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8.
§ 6г. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г., предишен § 6в, бр. 29 от 2003 г.) "Образователна услуга" по смисъла на чл. 44, ал. 2 е обучението и възпитанието на деца и ученици извън учебния процес, включително и по учебни предмети, изучавани в училище, без придобиване на степен на завършено образование или професионална квалификация.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 7. Учениците, постъпили до влизането на този закон в сила в средните професионално-технически училища, техникумите, училищата по изкуствата, профилираните гимназии и гимназиалния курс на средните общообразователни училища, се обучават и приключват обучението си по разпоредбите на закона, който е действал при постъпването им.
§ 8. (1) До една година след влизането в сила на този закон държавните органи осигуряват нормативите, регулаторите и другите икономически условия за осъществяване на дейностите в системата на народната просвета по сега действащата нормативна уредба.
(2) До приемане на новите държавни образователни изисквания дейността на училищата и детските градини се осъществява по сега действащите изисквания.
§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1996 г.) Заварените на длъжностите директор на училище, директор на детска градина и директор на обслужващо звено запазват правата си до обявяване на конкурс за съответната длъжност, но не за повече от 7 години от влизане в сила на този закон.
§ 10. Този закон отменя:
1. Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 218 от 1948 г.; попр., бр. 223 от 1948 г.; изм. и доп., бр. 235 от 1948 г., бр. 10, 207 и 271 от 1950 г.; Изв., бр. 75 и 104 от 1951 г. и частично отменен бр. 90 от 1954 г.).
2. Закона за по-тясна връзка на училището с живота и за по-нататъшно развитие на народното образование в Народна република България (обн., Изв., бр. 54 от 1959 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 68 от 1988 г., бр. 45 и 99 от 1989 г.).
3. Указ № 330 за народната просвета (обн., Изв., бр. 90 от 1954 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 1965 г. и бр. 68 от 1988 г.).
4. Указ № 2213 за по-нататъшното развитие на образователното дело (ДВ, бр. 59 от 1983 г.).
§ 11. (1) Изпълнението на закона се възлага на министъра на образованието и науката.
(2) Министърът на образованието и науката издава Правилник за прилагане на Закона за народната просвета.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.).
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за народната просвета
(ДВ, бр. 36 от 1998 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Допълнителни разпоредби
§ 34. "Повторно" по смисъла на чл. 47 и чл. 48а, ал. 2 е нарушението, извършено в 2-годишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същото нарушение.
§ 35. В системата на народната просвета се получава допълнително трудово възнаграждение три пъти годишно по наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите, считано от 1 януари 1999 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 36. (1) Министерският съвет в срок до една година от влизането в сила на този закон внася в Народното събрание законопроектите по чл. 16, т. 2 и 6.
(2) Разпоредбата на чл. 24, ал. 1 се прилага от влизането в сила на законите по чл. 16, т. 2 и 6.
§ 37. До шест месеца от влизането в сила на този закон министърът на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването, издава наредбата по чл. 40, ал. 4.
§ 38. (1) Министърът на образованието и науката издава заповедта по § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби в шестмесечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) Разпоредбите на чл. 37, ал. 3 относно държавните детски градини и на чл. 37, ал. 4 се прилагат след издаването на заповедта по ал. 1.
(3) Списъкът по чл. 42, ал. 6 се изготвя в срок една година от влизането в сила на този закон.
§ 39. Министърът на образованието и науката издава нов Правилник за прилагане на Закона за народната просвета до една година от влизане в сила на този закон.
§ 40. Навсякъде в закона думите "Министерство на народната просвета", "Министерството на народната просвета", "министърът на народната просвета" и "министъра на народната просвета" се заменят съответно с "Министерство на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката", "министърът на образованието и науката" и "министъра на образованието и науката".
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Закона за деноминация на лева
(ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.
(2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 7. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Закона за изменение и допълнение
на Закона за народната просвета
(ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от 24.09.2002 г., изм. и доп., бр. 29 от
2003 г., в сила от 31.03.2003 г.)
§ 29. (1) Заварените на длъжността началник на инспекторат по образованието, които не са положили конкурсен изпит по реда на Закона за държавния служител, запазват правата си до обявяване на конкурс за длъжността, но за не повече от една година от влизането в сила на този закон.
(2) Заварените на длъжността експерт в инспекторат по образованието, които не са положили конкурсен изпит по реда на Закона за държавния служител, запазват правата си до обявяване на конкурс за длъжността, но за не повече от една година от влизането в сила на този закон.
§ 30. (1) Заварените към датата на влизане в сила на този закон училищни настоятелства привеждат уставите или учредителните си актове в съответствие с разпоредбите на глава шеста и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел в срок до една година от влизането в сила на този закон.
(2) В срока по ал. 1 училищните настоятелства представят заявление за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието.
§ 31. (1) (Предишен текст на § 31, изм. - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Учениците, постъпили в девети клас през учебната 2000 - 2001 г. и следващите учебни години, полагат държавни зрелостни изпити при условията и по реда на този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Учениците, постъпили в IX клас през учебната 1999 - 2000 г., в това число постъпилите през учебната 1998 - 1999 г. в клас с интензивно изучаване на чужд език с прием след VII клас на профилирани гимназии, профилирани и професионални паралелки в гимназии и в средни общообразователни училища и с прием след VII клас в професионални гимназии, техникуми и училища по изкуствата, които завършват успешно XII клас през учебната 2002 - 2003 г., придобиват средно образование и получават диплома при условията и по реда на този закон, без да полагат държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 1 и 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) По свое желание те имат право да положат държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 1 и 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Учениците по ал. 2 не полагат зрелостните изпити, посочени в учебния план на училището, действащ към момента на приемането им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) В дипломата за средно образование се вписват като оценки за зрелостни изпити средноаритметичната оценка от годишните оценки по български език и литература и по избран от ученика учебен предмет от учебния план на училището, изучаван в гимназиалния етап на обучение, както и оценките от държавните зрелостни изпити, ако те са положени успешно по реда на ал. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Оценките за зрелостните изпити, които се вписват по реда на ал. 5, могат да бъдат променени от учениците при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
(7) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Лицата, придобили средно образование и получили диплома за завършено средно образование по реда на ал. 2, се ползват с правата на лицата, придобили средно образование и получили диплома по чл. 24, ал. 1.
(8) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Дипломата на учениците, придобили средно образование по реда на ал. 2, е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 34. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема по предложение на Министерството на образованието и науката Национален план за интегриране на децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета и наредба по чл. 16, т. 8.
§ 35. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на параграфи 4, 5, 6 и § 28, т. 1, които влизат в сила от 2003/2004 учебна година.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Закона за изменение и допълнение
на Закона за народната просвета
(ДВ, бр. 29 от 2003 г., в сила от 31.03.2003 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 5. Учебниците, одобрени със заповед на министъра на образованието и науката и министъра на културата до влизане в сила на този закон, се ползват до одобряване на нови учебници по реда на § 1, ал. 3 и 5 от допълнителните разпоредби.
§ 6. В срок два месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет одобрява:
1. тарифата по § 6а - по предложение на Министерството на образованието и науката;
2. тарифата по § 6б - по предложение на Министерството на културата.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .