Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Дистанционна работа и кодекса на труда

Работа от вкъщи и как да спазим Кодекса на труда

Когато се налага да работим от вкъщи трябва да съобразим дали трудовия процес позволява дистанционна работа. Обстановката, условията, времето и разходите, всичко трябва да е съобразено със законодателството, както и с желанието и нуждите на служителите.

Приблизително време за четене: 2m 24s

През последните години, когато целият свят бе разтърсен от пандемията Covid-19, съвременният начин на живот претърпя драстични промени. Наложени бяха множество превантивни мерки, свързани с борбата за опазване човешкото здраве. Познатото до този момент ежедневие, изпълнено със социални дейности и контакти, беше стриктно ограничено. Възникналата ситуация принуди работодателите да реорганизират фирмената дейност, за да възстановят нормалното функциониране на своя бизнес.


Въпреки че Кодексът на трудасъдържа регламентация относно дистанционната работа (глава пета, раздел VIII „б“) още от 2011 година, тя едва сега се превърна в обичайна практика. Макар и първоначално принудителен (поради пандемичните мерки) избор, хоум офисът всъщност доведе до ползи за много предприятия – намалени разходи за наем и поддържане на работните помещения, лесна отчетност за извършената дейност и добро управление на работните процеси.


Важно е да имате предвид, че работата от вкъщи не може да бъде налагана със заповед, тя има доброволен характер. Изключение прави въведената извънредна ситуация, при която е нужно взимането на подобни мерки.
Когато работодателят обмисля да въведе дистанционната работа, той трябва добре да прецени всички аспекти, свързани с нея, и да предвиди съставянето на необходимите документи.


Определяне на работните характеристики

На първо място трябва да се вземе предвид организацията на работния процес – възлагането на задачите, определянето на техния обем и отчитането на резултатите. Важно е да се има предвид, че задълженията и правата на служителите си остават същите, независимо от промяната на работното място. Препоръчително е тази информация да бъде описана в правилника за вътрешния трудов ред и всички служители да бъдат запознати с нея. По този начин работодателят има право да търси отговорност в случай на неизпълнение от страна на работниците.

За да се осигури по-ефективна хоум офис работа, всички документи могат да бъдат споделяни, подписвани и съхранявани електронно.


Работно време и право на почивка

Тъй като според Кодекса на труда служителят, който работи дистанционно, има право сам да организира времето си, началникът трябва да посочи в индивидуалния трудов договор в кой часови диапазон онлайн присъствието е задължително. Така ще се знае кога работникът със сигурност ще бъде на разположение, а в останалото време той ще има възможност сам да изпълнява своите задачи.

Домът на служителя, в рамките на определените работни часове, може да бъде посетен от работодателя с цел проследяване качеството и условията на работа.
Служителите трябва да бъдат запознати със задължителните почивки, които им се полагат според трудовото законодателство. Те са – 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка.
Отчитането на работното време е друг важен елемент при работата от разстояние. Работникът носи пълната отговорност за достоверността на данните, които е заявил.


Оборудване

Дистанционната работа изисква различно оборудване при отделните фирми. Всички служители трябва да са информирани относно изискванията за работа с него и поддържането му в изправност. Необходимо е да се определи начин, по който да се извести работодателя за евентуална повреда или срив във фирмените информационни системи.
Оборудването и консумативите, програмното/софтуерното осигуряване и техническата поддръжка, устройствата за комуникация, системата за наблюдение, в случай че се налага такава, защитата на данните – всичко това се осигурява за сметка на работодателя. Възможно е да се уговори в индивидуален трудов договор използването на собствено оборудване, заедно с всички права и задължения на служителя.


Безопасни условия на труд на работното място

Добър вариант е предварително да бъде направена консултация със службата по трудова медицина, за да може работодателят да осигури изпълнението на изискванията за безопасност от работниците. След това да се сключи трудов договор, в който изрично е упоменат адресът на работното място на служителя, както и че работата ще се извършва дистанционно. В случай че адресът е в друго населено място, следва да се подаде уведомление до НАП.

Според проучване 71% от работодателите казват, че дистанционната работа е довела до повишаване производителността на служителите. Предстои да се разбере дали този начин на работа ще продължи да е актуален и след пандемията

Разгледайте обучението "Здравословни и безопасни условия на труд".

Статията има информативен характер. За всеки конкретен случай е трябва да се ползват консултациите на квалифицирани специалисти, които имат знанията и компетенциите да предоставят актуален и адекватен съвет.